ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Στην παρούσα θεματική ενότητα μπορείτε να αντλήσετε, είτε απευθείας είτε μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αναφέρονται, ενδιαφέρουσες έρευνες και μελέτες τις οποίες κατά καιρούς δημοσιεύουν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, εθνικές εποπτικές αρχές, διεθνή και ευρωπαϊκά fora, καθώς και εθνικές και ευρωπαϊκές ενώσεις τραπεζών. Οι έρευνες - μελέτες αφορούν τη λειτουργία, τα χαρακτηριστικά και τις εξελικτικές τάσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

-> Έκθεση «Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα»

Η «Έκθεση για την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα» αποτελεί την κοινή, για πρώτη φορά, έκφραση και συνισταμένη των απόψεων του συνόλου σχεδόν των δημοσίων και ιδιωτικών, ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και υπηρεσιών, που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση των ΜμΕ, των επαγγελματικών φορέων που εκπροσωπούν τις ΜμΕ και των τραπεζών. Καταρτίστηκε με την πρωτοβουλία και το συντονισμό της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και εγκρίθηκε από την Συνεδρίαση Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου (High Level Committee of Representatives) τον Ιούλιο του 2013.

Στην εν λόγω Συνεδρίαση μετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΙF), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, οι Πρόεδροι των επαγγελματικών φορέων ΕΒΕΑ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ο Επικεφαλής και στελέχη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (ΤFGR) και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Χρήστος Γκόρτσος, ο οποίος διετέλεσε συντονιστής.

Επισυνάπτεται:
-> Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2008 δημοσίευσε την Τρίτη,
5 Φεβρουαρίου 2013, μελέτη της με τίτλο:


«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012»


Με την παρούσα μελέτη, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) επιδιώκει να αναδείξει, συνοπτικά αλλά και με την προσήκουσα ανάλυση:


τη διάρθρωση και τους όρους λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (Κεφάλαιο 2),

τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις (Κεφάλαιο 3), και

τη διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία, και στις λοιπές χώρες δραστηριοποίησής τους (Κεφάλαιο 4).

 

Επίσης, στην ενότητα των ειδικών θεμάτων, περιλαμβάνονται τέσσερα άρθρα, αναλύσεις και μελέτες, σχετικά με:

τη ρευστότητα, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας,

τη στρατηγική επιβίωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρων προκλήσεων,

τη δυνατότητα περαιτέρω απομόχλευσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, και

τους πιστωτικούς και οικονομικούς κύκλους στην Ελλάδα.

Η ίδια ενότητα ολοκληρώνεται με 21 ερωταπαντήσεις σχετικές με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, κατανεμημένες στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

i. Οι αιτίες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

ii. Η έμπρακτη στήριξη του ελληνικού Δημοσίου από τις τράπεζες.

iii. Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

iv. Η χρήση των κρατικών ενισχύσεων προς τις ελληνικές τράπεζες.

v. Ρυθμίσεις δανείων από τις ελληνικές τράπεζες και την κυβέρνηση - υπερχρεωμένα νοικοκυριά - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

vi. Τράπεζες και ανάπτυξη.

Επισυνάπτεται:
-> Innovations in retail payments
Η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements - BIS), δημοσίευσε τον Μάϊο 2012, έκθεση σχετικά με τις καινοτόμες εξελίξεις στον τομέα των πληρωμών μικρής αξίας.
Η έκθεση αυτή παρέχει για πρώτη φορά μία επισκόπηση των καινοτόμων δράσεων στις πληρωμές μικρής αξίας επιχειρώντας συγχρόνως να αποτυπώσει την επίδραση αυτών στην ανάπτυξη των εργαλείων και συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας κατά την τελευταία δεκαετία.

Επισυνάπτεται:  
[Αρχείο PDF: 684 kb]
-> Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συνεχίζοντας την προσπάθεια ενός γόνιμου και νηφάλιου δημόσιου διαλόγου για το ρόλο των τραπεζών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία δημοσίευσε την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011, μελέτη της με τίτλο:


«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010»


Με την παρούσα μελέτη, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) επιδιώκει να αναδείξει, συνοπτικά μεν, αλλά με πλήρη τεκμηρίωση και την προσήκουσα ανάλυση:


τη διάρθρωση και τους όρους λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος,

τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, και

τη διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία, την Αίγυπτο, και στις χώρες της Βορειο-ανατολικής Ευρώπης. Η διεθνοποίηση αυτή αυξάνει το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, διασφαλίζει τη διαφοροποίηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και των εν λόγω χωρών.

Επίσης, στην ενότητα των ειδικών θεμάτων, έχουν συμπεριληφθεί τέσσερα άρθρα, αναλύσεις και μελέτες, σχετικά με :

το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας,

τις εξωτερικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας,

το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών μέσω κρατικών εγγυήσεων, και

το λόγο αποταμίευσης και τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.

-> Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συνεχίζοντας την προσπάθεια ενός γόνιμου και νηφάλιου δημόσιου διαλόγου για το ρόλο των τραπεζών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία δημοσίευσε την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2010, μελέτη της με τίτλο:


«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009»


Με την παρούσα μελέτη, η ΕΕΤ επιδιώκει να αναδείξει, συνοπτικά μεν, αλλά με πλήρη τεκμηρίωση και την προσήκουσα ανάλυση:


τη διάρθρωση και τους όρους λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος,

τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία,

τη διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία, την Αίγυπτο, και στις χώρες της Βορειο-ανατολικής Ευρώπης, και

τα αίτια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τις δρομολογούμενες ρυθμιστικές εξελίξεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
-> Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) επιθυμώντας να εγκαινιάσει ένα γόνιμο διάλογο με την ελληνική κοινωνία δημοσίευσε την Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008, μελέτη της με τίτλο: «Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία».Η μελέτη αυτή περιέχει τεκμηριωμένα στοιχεία για τη δράση και λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που αποτελεί τον δυναμικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Επισυνάπτεται:
[Αρχείο PDF: 1.08Mb]
[Αρχείο PDF: 237Kb ]
-> Η άποψη του Ευρωσυστήματος σχετικά με τον SEPA για τις κάρτες
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στις 20 Νοεμβρίου 2006 την μελέτη με τίτλο "Η άποψη του Ευρωσυστήματος σχετικά με τον "SEPA για τις κάρτες". Στην έκθεση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ παρουσιάζει τις απόψεις του για ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας που αφορούν τη μετάπτωση των συστημάτων καρτών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) και ταυτόχρονα προειδοποιεί την αγορά για ορισμένες εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη βέλτιστα αποτελέσματα για τους ευρωπαίους πολίτες.

Επισυνάπτεται η μελέτη της ΕΚΤ [Αρχείο PDF: 500Kb]
-> General principles for international remittance services
Η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσαν στις αρχές Ιανουαρίου του τρέχο-ντος έτους, έκθεση με τις γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη διενέργεια των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων απο τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, κ.λπ.).

Στην έκθεση προτείνονται ορισμένες γενικές αρχές προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Η έκθεση δημοσιεύτηκε καταρχήν τον Μάρτιο του 2006, οπότε και ακολούθησε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως, συστήματα πληρωμών, πιστωτικά ιδρύματα, εθνικές ενώσεις τραπεζών, αρμόδιες εποπτικές αρχές και εταιρείες διαμεσολάβησης κ.λπ.

http://www.bis.org/publ/cpss76.pdf
-> Κόστος, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων μέσων πληρωμών
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου
Η Εθνική Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου εν όψει και της μετάβασης στην Ενιαία Περιοχή Πληρωμών σε Ευρώ (Single European Payments Area - SEPA), προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των μέσων πληρωμής, και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2005 και αποτελεί ένα χρήσιμο εγχει-ρίδιο για τη μείωση του κόστους δια-χείρισης μετρητών και αντικατάστασής τους από ηλεκτρονικά μέσα.

Πλήρες κείμενο σε μετάφραση
[Αρχείο PDF: 1,09Mb]