ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -> Δίκαιο συστημάτων πληρωμών -> Ηλεκτρονική τραπεζική
-> Εθνικό επίπεδο

23 Φεβρουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3148
«Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων
για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136, 5.6.2003, σελ. 2139-2142)


22 Φεβρουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3431
«Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13, 3.2.2006, σελ. 115 επόμενα)


22 Φεβρουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3471
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997»
(ΦΕΚ Α’ 133, 28.6.2006, σελ. 1451 επόμενα)


21 Φεβρουαρίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 150
«Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές»
(ΦΕΚ Α’ 125, της 25.7.2001, σελ. 2061 επόμενα)


21 Φεβρουαρίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 342
«Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284, 22.11.2002, σελ. 5089-5090)


21 Φεβρουαρίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 131
«Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας,
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)
(ΦΕΚ Α’ 116, 16.5.2003, σελ. 1747-1752)


21 Φεβρουαρίου 2007

ΠΡΑΞΗ 50 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 31.07.2002 - Διευκρινήσεις αναφορικά με το παράρτημα ΙΙΙΑ της Πράξης
σχετικά με τον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)


20 Φεβρουαρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 11.03.2005 «Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2438/1998, όπως ισχύει, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας
και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων
και με τον προσδιορισμό Αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου»


19 Φεβρουαρίου 2007

ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2577 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 9.03.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων»


18 Φεβρουαρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 634 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου»
  (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1050 επόμενα)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 633 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών»
  (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1038-1050)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 632 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1033-1038) ...

(Συνέχεια)


18 Φεβρουαρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 268/73,  «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names)
  με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ Β’ 1617, 31.12.2002, σελ. 21047 επόμενα)

   
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 248/71, «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής»
  (ΦΕΚ Β’ 603, 16.5.2002, σελ.8059 επόμενα)                      

Link με site της ΕΕΤΤ:  http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/LegalFramework/TelecomslegalFramework/
Decisions.html?url=/gr_pages/telec/kanonistika_keimena/kan_resultsKAE.php?page=1&type=4&cpage=4