ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -> Δίκαιο συστημάτων πληρωμών -> Συστήματα πληρωμών
-> Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο

8 Ιουνίου 2015

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 5 Ιουνίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Με την εν λόγω Οδηγία, καταργούνται τόσο η Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσο και η Οδηγία 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68, η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της, ήτοι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη θα έχουν περιθώριο δύο (2) ετών για την ενσωμάτωση των διατάξεών της στο εθνικό τους δίκαιο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Κείμενο Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
Αρχείο PDF: 716 Kb
Directive (EU) 2015/849
Αρχείο PDF: 692 Kb

8 Ιουνίου 2015

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Κείμενο Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847
Αρχείο PDF: 521 Kb
Regulation (EU) 2015/847
Αρχείο PDF: 495 Kb

1 Ιουνίου 2015

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες

Η πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιερώνει μέγιστα επίπεδα διατραπεζικών προμηθειών για συναλλαγές χρεωστικών, προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών.

Κατά τη διάρκεια του 2014 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία νομικής επεξεργασίας της πρότασης Κανονισμού, υπό την αιγίδα της Ελληνικής (α’ εξάμηνο) και της Ιταλικής Προεδρίας (β’ εξάμηνο),

Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατύπωσε γνώμη σχετικά με την εν λόγω πρόταση Κανονισμού, με την οποία επικροτεί το γεγονός ότι, ο προτεινόμενος Κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις διατραπεζικές προμήθειες, καθώς και ομοιογενείς διατάξεις επιχειρησιακών και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμών μέσω της χρήσης καρτών πληρωμών. Επίσης, αναφέρει ότι αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς πληρωμών, καθώς και να αποτελέσει προστιθέμενη αξία, στα πλαίσια του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (‘SEPA’).

Πλέον, υπό τη Λετονική Προεδρία, η οποία διαδέχθηκε την Ιταλική, αναμένεται, να εγκριθεί η πρόταση Κανονισμού από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN στις 24 και 25 Απριλίου 2015. Η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται, πιθανότατα, έως το τέλος Ιουνίου 2015.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Κείμενο Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751
Αρχείο PDF: 426 Kb
Regulation (EU) 2015/751
Αρχείο PDF: 417 Kb

1 Μαρτίου 2015

Πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSD 2’)

Τον Ιούλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Οδηγίας σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ, γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο ‘PSD2’. Οι βασικές διατάξεις της πρότασης Οδηγίας, αφορούν, μεταξύ άλλων:

(α) την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριακές υπηρεσίες λογαριασμών),

(β) την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τους καλούμενους ‘Third party Payment Services Providers’, ‘TPPs’),

(γ) την ενίσχυση της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών, απαιτώντας αυστηρή ταυτοποίηση των πελατών για τις πληρωμές τους, και

(δ) την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών.

Τον Φεβρουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σχετική γνώμη (CON/2014/9), μέσω της οποίας επικροτεί τους στόχους και το περιεχόμενο της προτεινόμενης Οδηγίας για την προώθηση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού στις συναλλαγές πληρωμών μικρής αξίας (‘retail payments’).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2014, συνεχίστηκε η διαδικασία νομικής επεξεργασίας της πρότασης Οδηγίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής (α’ εξάμηνο) και της Ιταλικής Προεδρίας (β’ εξάμηνο). Ειδικότερα:

· Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON) τα κείμενα με τις εκ μέρους της προτεινόμενες τροποποιήσεις επί της πρότασης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (“PSD2”).

· Στις 26 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η νομική επεξεργασία των δύο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN working parties) υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας.Έκτοτε, το Συμβούλιο από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο 2014, συνεδρίασε πέντε (5) φορές για την περαιτέρω επεξεργασία της σχετικής πρότασης.

· Στις 3 Απριλίου 2014 εγκρίθηκε από την Ολομέλεια (‘Plenary’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (‘ECON’) με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των ευρωβουλευτών επί της πρότασης Οδηγίας.

· Στις 20 Ιουνίου δημοσιεύτηκε από την Ελληνική Προεδρία συνοπτικό εξασέλιδο κείμενο για την πρόοδο των εργασιών του Συμβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD II).

· Στις 9 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (‘EcoFin Council’), στο πλαίσιο της Πρώτης Ανάγνωσης (‘First Reading’), το κείμενο γενικού προσανατολισμού (‘general approach text’) επί της πρότασης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSD 2’).

Πλέον, υπό την Προεδρία της Λετονίας, η οποία διαδέχτηκε την Ιταλία, ξεκίνησανοι συζητήσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (‘triloguenegotiations’) μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και, τελικά, την ψήφισή της κατά τη διάρκεια του 2015.

Οι δύο (2) πρώτες συνεδριάσεις διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 4 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου αντίστοιχα.

Με την έως τώρα πορεία των εν λόγω διαπραγματεύσεων τα σημεία, στα οποία, μεταξύ άλλων, υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των θέσεων των παραπάνω αναφερόμενων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε αφορούν τα ακόλουθα:

· Το καθεστώς λειτουργίας των «τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών» (‘third partyProviders’, ‘TPPs’), και ιδιαίτερα την μεταχείριση των «τρίτων φορέων έκδοσης εργαλείων πληρωμών» (‘thirdpartypaymentinstrumentissuers’, ‘TPPIIs’).

· Την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της πρότασης Οδηγίας συναλλαγών πληρωμών που διενεργούνται μέσω φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (‘telecommunicationoperators’).

· Το καθεστώς επιβολής από τους δικαιούχους προσαυξήσεων (‘surcharging’) σε συγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών.

· Το ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής χρηματικών ποσών (‘unconditional refund right’) στις περιπτώσεις εκτέλεσης συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας άμεσων χρεώσεων, όπου ο πληρωτής είναι φυσικό πρόσωπο.

Η επόμενη συνεδρίαση σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου αναμένεται να διεξαχθεί στις 16 Απριλίου.

Τον Ιούλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Οδηγίας σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ, γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο ‘PSD2’. Οι βασικές διατάξεις της πρότασης Οδηγίας, αφορούν, μεταξύ άλλων:

(α) την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριακές υπηρεσίες λογαριασμών),

(β) την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τους καλούμενους ‘Third party Payment Services Providers’, ‘TPPs’),

(γ) την ενίσχυση της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών, απαιτώντας αυστηρή ταυτοποίηση των πελατών για τις πληρωμές τους, και

(δ) την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών.

Τον Φεβρουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σχετική γνώμη (CON/2014/9), μέσω της οποίας επικροτεί τους στόχους και το περιεχόμενο της προτεινόμενης Οδηγίας για την προώθηση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού στις συναλλαγές πληρωμών μικρής αξίας (‘retail payments’).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2014, συνεχίστηκε η διαδικασία νομικής επεξεργασίας της πρότασης Οδηγίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής (α’ εξάμηνο) και της Ιταλικής Προεδρίας (β’ εξάμηνο). Ειδικότερα:

· Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON) τα κείμενα με τις εκ μέρους της προτεινόμενες τροποποιήσεις επί της πρότασης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (“PSD2”).

· Στις 26 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η νομική επεξεργασία των δύο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN working parties) υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας.Έκτοτε, το Συμβούλιο από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο 2014, συνεδρίασε πέντε (5) φορές για την περαιτέρω επεξεργασία της σχετικής πρότασης.

· Στις 3 Απριλίου 2014 εγκρίθηκε από την Ολομέλεια (‘Plenary’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (‘ECON’) με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των ευρωβουλευτών επί της πρότασης Οδηγίας.

· Στις 20 Ιουνίου δημοσιεύτηκε από την Ελληνική Προεδρία συνοπτικό εξασέλιδο κείμενο για την πρόοδο των εργασιών του Συμβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD II).

· Στις 9 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (‘EcoFin Council’), στο πλαίσιο της Πρώτης Ανάγνωσης (‘First Reading’), το κείμενο γενικού προσανατολισμού (‘general approach text’) επί της πρότασης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSD 2’).

Πλέον, υπό την Προεδρία της Λετονίας, η οποία διαδέχτηκε την Ιταλία, ξεκίνησανοι συζητήσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (‘triloguenegotiations’) μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και, τελικά, την ψήφισή της κατά τη διάρκεια του 2015.

Οι δύο (2) πρώτες συνεδριάσεις διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 4 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου αντίστοιχα.

Με την έως τώρα πορεία των εν λόγω διαπραγματεύσεων τα σημεία, στα οποία, μεταξύ άλλων, υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των θέσεων των παραπάνω αναφερόμενων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε αφορούν τα ακόλουθα:

· Το καθεστώς λειτουργίας των «τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών» (‘third partyProviders’, ‘TPPs’), και ιδιαίτερα την μεταχείριση των «τρίτων φορέων έκδοσης εργαλείων πληρωμών» (‘thirdpartypaymentinstrumentissuers’, ‘TPPIIs’).

· Την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της πρότασης Οδηγίας συναλλαγών πληρωμών που διενεργούνται μέσω φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (‘telecommunicationoperators’).

· Το καθεστώς επιβολής από τους δικαιούχους προσαυξήσεων (‘surcharging’) σε συγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών.

· Το ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής χρηματικών ποσών (‘unconditional refund right’) στις περιπτώσεις εκτέλεσης συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας άμεσων χρεώσεων, όπου ο πληρωτής είναι φυσικό πρόσωπο.

Η επόμενη συνεδρίαση σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου αναμένεται να διεξαχθεί στις 16 Απριλίου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

1 Δεκεμβρίου 2014

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης από το Ευρωσύστημα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014, δύο (2) κείμενα κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης αντίστοιχα.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα αξιοποιηθούν τόσο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των SEPA Credit Transfer και SEPA Direct Debit Schemes (Core & B2B) του European Payments Council (EPC), όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αξιολόγηση των Κανονισμών λειτουργίας των DIAS Credit Transfer (DCT) και DIAS Direct Debit (DDD) της ΔΙΑΣ.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

1 Σεπτεμβρίου 2014

Απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

Τον Ιούλιο του 2014, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός αριθμ. (EE) 795/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών[1].

Ο νέος αυτός Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις επίβλεψης τόσο των συστημάτων πληρωμών μεγάλης αξίας (TARGET2 και EURO1) όσο και των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας με συστημική σημασία (σε αυτήν την κατηγορία, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, εμπίπτουν το γαλλικό CORE, το ολλανδικό EQUENS και το φινλανδικό PMJ).

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ τη 15η Αυγούστου 2014. Οι διαχειριστές των συστημικά σημαντικών συστημάτων πληρωμών (SIPS) θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Κανονισμού εντός του τελευταίου τριμήνου του 2015.

Σε συνέχεια του Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τον Αύγουστο του 2014, την Απόφαση ΕΚΤ/2014/35, σχετικά με τον χαρακτηρισμό του TARGET2 ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών.


[1]EE L217, 23.7.2014, σελ. 16-30

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ No 795/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουλίου 2014
Αρχείο PDF: 515 Kb
Πηγή:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
REGULATION (EU) No 248/2014 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 3rd July 2014
Αρχείο PDF: 503 Kb
Πηγή:
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION
ΑΠΟΦΑΣΗ No 2014/35 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Αυγούστου 2014
Αρχείο PDF: 421 Kb
Πηγή:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
DECISION No 2014/35 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 13 August 2014
Αρχείο PDF: 421 Kb
Πηγή:
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION

1 Απριλίου 2014

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 248/2014 για την τροποποίηση του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση

Στις 9 Ιανουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση τροποποίησης του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012[1] με σκοπό την υιοθέτηση εξάμηνης περιόδου προσαρμογής, πέραν της 1ης Φεβρουαρίου 2014, για την αποδοχή μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων που δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού.

Την πρόταση ακολούθησε η δημοσίευση συμβιβαστικού κειμένου εκ μέρους του Συμβουλίου, καθώς και η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CON/2014/3) στην οποία τονίστηκε ότι ο προτεινόμενος Κανονισμός προκάλεσε σύγχυση στις αγορές, όσον αφορά την προθεσμία μετάβασης και, επομένως, καθίσταται επείγουσα η ανάγκη παροχής σαφούς καθοδήγησης.

H τροποποίηση του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014 και από το Συμβούλιο (ECOFIN) την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014.

Την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (EE) αριθ. 248/2014[2] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο νέος Κανονισμός (EΕ) 248/2014, ο οποίος τροποποιεί  τον Κανονισμό (EE) 260/2012 και ενσωματώνει την εξάμηνη παράταση (έως 1.8.2014) σχετικά με τα SEPA end-dates έχει αναδρομική ισχύ από την 31η Ιανουαρίου 2014.


[1] ΕΕ L94, 30.3.2012, σελ. 22-37.

[2] ΕΕ L 84, 20.3.2014, σελ. 1-3

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 248/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 20
Αρχείο PDF: 767 Kb
Πηγή:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
REGULATION (EU) No 248/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014
Αρχείο PDF: 729 Kb
Πηγή:
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION

23 Φεβρουαρίου 2011

Κανονισμός (EE) 1210/2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία

Σε συνέχεια του Κανονισμού αριθμ. (ΕΚ) 44/2008 του Συμβουλίου, ο οποίος τροποποίησε τον παλαιότερο Κανονισμό αριθμ. 1338/2001, και ο οποίος εισήγαγε την υποχρέωση της διασφάλισης ελέγχου και των κερμάτων ευρώ (εκτός των τραπεζογραμματίων ευρώ) για την γνησιότητα και την πλαστότητά τους πριν τεθούν  εκ νέου σε κυκλοφορία, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Δεκεμβρίου 2010, ο Κανονισμός (EΕ) αριθμ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και της μη καταλληλότητας των κερμάτων ευρώ.

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 1210/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010
Αρχείο PDF: 811 Kb
Πηγή:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
REGULATION (EU) No 1210/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2010
Αρχείο PDF: 751 Kb
Πηγή:
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. οικ.2/2047/0025 (ΦΕΚ 4. Β')
Αρχείο PDF: 161 Kb
Πηγή:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Δεκεμβρίου 2010

Πρόταση Κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 16 Δεκεμβρίου, την πρόταση Κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009 [COM (2010) 775 final]. Οι βασικότερες διατάξεις της πρότασης Κανονισμού συνοψίζονται στα εξής:

  • καθιέρωση συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων για τις πράξεις πληρωμής μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης σε ευρώ,
  • προσδιορισμός καταληκτικών ημερομηνιών για την αποκλειστική χρήση μεταφορών πίστωσης (12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού) και άμεσης χρέωσης (24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού) βάσει των τεχνικών απαιτήσεων του παρατήματος του Κανονισμού,
  • κατάργηση, μετά την 31η Οκτωβρίου 2012, των τυχόν υφιστάμενων πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών ανά συναλλαγή για τις εθνικές και τις διασυνοριακές πράξεις πληρωμής άμεσης χρέωσης,
  • καθιέρωση υποχρέωσης του πληρωτή και του δικαιούχου (χρήστες υπηρεσιών πληρωμών) εφόσον πραγματοποιούν ή αποδέχονται εθνικές πράξεις πληρωμής μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης να αποδέχονται και διασυνοριακές πράξεις πράξης πληρωμής μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης,
  • πρόβλεψη θέσπισης κατάλληλων και αποτελεσματικών εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και προσφυγών για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
COM (2010) 775 EL.pdf
Αρχείο PDF: 370 Kb

20 Οκτωβρίου 2010

Απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 14/2010 (2010/597/EU) σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία

Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία, δημοσιεύτηκε στις 9 Οκτωβρίου 2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (L267, σελ. 1), ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η Απόφαση αντικαθιστά το υπάρχον Πλαίσιο για την ανίχνευση των πλαστών και μη κατάλληλων προς κυκλοφορία μετρητών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες διαχειριστές και καλύπτει (υπό τον όρο «φορείς που διαχειρίζονται μετρητά») το σύνολο των οικονομικών φορέων, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 6 του  Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού του Συμβουλίου 44/2009.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ /2010/14
Αρχείο PDF: 1.207 Kb
Πηγή:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
DECISION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK (ECB/2010/14)
Αρχείο PDF: 1.131 Kb
Πηγή:
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION

14 Απριλίου 2010

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ

Την Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L83, σελ. 70) η Σύσταση Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2010, για το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων σε ευρώ

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Σύσταση 2010/191/ΕΕ
Αρχείο PDF: 744 Kb
Πηγή:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Commission Recommendation 2010/191/ΕU
Αρχείο PDF: 724 Kb
Πηγή:
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION

12 Οκτωβρίου 2009

Κανονισμός (ΕΚ) 924/2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009 (L 266, σελ. 11)...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία

1 Απριλίου 2009

Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 44/2008 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
[τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο 2007 πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001 στον οποίο αναφέρονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Η πρόταση αυτή έγινε επίσημα δεκτή και ψηφίστηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2008.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 44/2009/ΕΚ
Αρχείο PDF: 63 Kb
Πηγή:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
REGULATION 44/2009/EC
Αρχείο PDF: 44 Kb
Πηγή:
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION

20 Νοεμβρίου 2008

Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα [COM (2008) 640 τελικό]

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση Κανονισμού για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα ο οποίος, μετά την ψήφισή του, θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό (ΕΚ) 2560/2001 που θα καταργηθεί...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία

27 Οκτωβρίου 2008

Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάληψη, την άσκηση και την
προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

Την Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση Οδηγίας και η συνοδευτική αυτής αιτιολογική έκθεση για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ [COM (2008) 627, τελικό].

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία

6 Δεκεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L319, σελ. 1) Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 97/5/ΕΚ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 94 της Οδηγίας «Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο πριν από την 1η Νοεμβρίου 2009».

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ
Αρχείο PDF: 302 Kb
Πηγή:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
DIRECTIVE 2007/64/EC
Αρχείο PDF: 433 Kb
Πηγή:
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION

8 Ιουνίου 2007

Έγκριση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στις 24 Απριλίου 2007 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Το Συμβούλιο ECOFIN, κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Μαρτίου 2007, είχε ήδη συμφωνήσει σε μια γενική προσέγγιση αναφορικά με την εν λόγω Οδηγία. Το κείμενο της Οδηγίας θα διαβιβαστεί πλέον στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τελική έγκριση. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα κληθούν να μεταφέρουν την Οδηγία στο οικείο εθνικό δίκαιο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2009.

Link με ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0128+0+DOC+XML+V0//EL#top#top


16 Φεβρουαρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001
σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (L 181/4.07.2001, σελ. 6 επόμενα)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Regulation_1338_2001_ EC.pdf
Αρχείο PDF: 97 Kb

16 Φεβρουαρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/923/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2001
για την θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»)
(L 339/21.12.2001, σελ. 50 επόμενα)


16 Φεβρουαρίου 2007

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
«Πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων
προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων από Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς
που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά» της 16.12.2004

Επισυναπτόμενα Αρχεία
PL-recyclingeurobanknotes2005-el.pdf
Αρχείο PDF: 327 Kb
recyclingreportingrequirements-el.pdf
Αρχείο PDF: 60 Kb

16 Φεβρουαρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
για παράταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο Πλαίσιο της ΕΚΤ
για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων για έξι χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ
της 21ης Δεκεμβρίου 2006

Επισυναπτόμενα Αρχεία
banknotesrecyclingframework200612-el.pdf
Αρχείο PDF: 134 Kb

16 Φεβρουαρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
για το μεταβατικό καθεστώς για την εφαρμογή του Πλαισίου Ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων
στα νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη της 21ης Δεκεμβρίου 2006

Επισυναπτόμενα Αρχεία

16 Φεβρουαρίου 2007

ΣΥΣΤΑΣΗ 2005/504/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1540]
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ
και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία
(L 184/15.7.2005, σελ.60 επόμενα)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
L184-27May2005.pdf
Αρχείο PDF: 69 Kb

30 Ιανουαρίου 2007

Tο Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο TARGET

Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο («TARGET») ισχύει από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου σταδίου της ONE. Δεδομένου ότι η αρχική κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2001/3, τροποποιήθηκε επανειλημμένα μετά την έκδοσή της, κωδικοποιήθηκε...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
EKT_2005_16.pdf
Αρχείο PDF: 467 Kb
EKT_2006_11.pdf
Αρχείο PDF: 55 Kb

29 Ιανουαρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997
για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων (L 23/14.2.1997, σελ. 23 επόμενα)

Στις 27 Ιανουαρίου 1997 υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η Οδηγία 97/5/ΕΚ, η οποία κατέστησε, μεταξύ άλλων, υποχρεωτική για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πραγματοποιούν διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων τη διαφάνεια και δημοσιοποίηση των στοιχείων που συνθέτουν το κόστος των παραπάνω συναλλαγών, την υιοθέτηση μέγιστης χρονικής περιόδου πραγματοποίησης της πίστωσης στο λογαριασμό του δικαιούχου (5 εργάσιμες ημέρες) και τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού αποκατάστασης και αποζημίωσης του καταναλωτή (μέχρι 12.500 ευρώ) σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης μιας εντολής μεταφοράς πίστωσης.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
JOL_1997_43__1_EL_0027.pdf
Αρχείο PDF: 636 Kb

25 Ιανουαρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ
(L 344/28.12.2001, σελ. 13 επόμενα)

Ο Κανονισμός 2560/2001/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ καθιερώνει για τις πληρωμές σε ευρώ με κάρτες και με μεταφορές πιστώσεων την αρχή της μη τιμολογιακής διάκρισης μεταξύ διασυνοριακής και εθνικής πληρωμής.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Reg.2560_2001.pdf
Αρχείο PDF: 108 Kb

24 Ιανουαρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 1998
σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών
και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (L 166/11.6.1998)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
98_26.pdf
Αρχείο PDF: 69 Kb