ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -> Δίκαιο συστημάτων πληρωμών -> Συστήματα πληρωμών
-> Εθνικό επίπεδο

23 Δεκεμβρίου 2010

Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 77/17.12.2010 της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα
«Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001»

Σε συνέχεια της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ 14/2010) σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε, στις 17 Δεκεμβρίου 2010, την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ) 77/17.12.2010 με θέμα «Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001».

Η ΠΣΝΠ εξειδικεύει την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στα ακόλουθα δύο σημεία:

α) προσδιορισμό της διαδικασίας δήλωσης των απομακρυσμένων καταστημάτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην εξαίρεση της Απόφασης, συμπλήρωση και αποστολή στατιστικών στοιχείων, διαδικασία ανάθεσης ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας σε τρίτους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά,  και

β) επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Απόφασης της ΕΚΤ.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

13 Ιουλίου 2010

Νόμος 3862/2010 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά

Στις 5 Ιουλίου 2010 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις». Στις 13 Ιουλίου 2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 3862/2010 (ΦΕΚ Α’ 113). Σύμφωνα με το άρθρο 94 του νόμου, η ισχύς των διατάξεών του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Συνέχεια)


10 Ιουνίου 2010

Σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Στις 4 Ιουνίου 2010 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Β’ 784) η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

(Συνέχεια)


30 Απριλίου 2010

Νόμος 3842/2010 για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Στις 23 Απριλίου 2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων ο νόμος 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58) «αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». Ειδικά σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε ιδιώτες οι παράγραφοι 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 20 του νόμου προβλέπουν τα εξής:

(Συνέχεια)


11 Ιανουαρίου 2010

Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2621/21.12.2009 για την
τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2535/21.1.2004 με θέμα «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της
Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη
κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα»

Με την ΠΔ/ΤΕ 2616/21.12.2009 προσαρμόζεται η ελληνική έννομη τάξη με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001. Ειδικότερα, καταργείται, από την 1η Ιανουαρίου 2010, η υποχρέωση παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τις παραγράφους Α1, Α2 και Β1 του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2535/2004, όπως ισχύει, που αφορούν πράξεις πληρωμών των συναλλασσόμενων με πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα αξίας μέχρι το ισότιμο των 50.000 ευρώ.


16 Φεβρουαρίου 2007

ΠΡΑΞΗ 53 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της 20.01.2004
για την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ


23 Ιανουαρίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 33
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997
για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 27, 16.2.2000, σελ. 356 επόμενα)

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 33, ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ.


23 Ιανουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2789
«Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθμ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 21, 11.2.2000, σελ. 301 επόμενα)

Με το Νόμο υπ. αριθμ. 2789, ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.


22 Ιανουαρίου 2007

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αριθμ. 11142200/8853/0016
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
μέσω των Τραπεζών». (ΦΕΚ Β΄ 1945, 29.12.2006, σελ. 26585 επόμενα)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης η επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής δήλωσης και η οποία εκκαθάριση διενεργείται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών...

(Συνέχεια)