ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -> Δίκαιο κεφαλαιαγοράς -> Εθνικό επίπεδο

TRANSPARENCY - 1 Απριλίου 2016

Νόμος 4374/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4374/2016 (ΦΕΚ Α' 50)


6 Σεπτεμβρίου 2007

Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195, 17.8.2007)

 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»


5 Σεπτεμβρίου 2007

N. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178, 1.8.2007),
καταργεί τον N. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130, 1.8.1992)
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»

«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»

 

Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου:

http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=544


29 Ιουνίου 2007

Ν. 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 91, 30.4.2007)

 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις»


29 Ιουνίου 2007

Ν. 3461/2006 (Φ.Ε.Κ Α' 106, 30.5.2006)

 «Δημόσιες Προτάσεις»


29 Ιουνίου 2007

Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 178, 14.7.2005)

 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»


29 Ιουνίου 2007

Ν. 3340/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 112, 10.5.2005)

  «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς»


29 Ιουνίου 2007

Ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 210, 2.11.2004)

«Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.»


28 Ιουνίου 2007

Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 110, 17.5.2002)

«Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»


28 Ιουνίου 2007

Ν. 3152/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 152, 19.6.2003)

«Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»


28 Ιουνίου 2007

Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 157, 25.6.2003)

«Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»


28 Ιουνίου 2007

Ν. 2992/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 54, 20.3.2002)

«Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»


28 Ιουνίου 2007

N. 2954/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 255, 2.11.2001)

«Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»


28 Ιουνίου 2007

Ν. 2937/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 169, 26.7.2001)

«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις»


28 Ιουνίου 2007

Ν. 2892/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 46, 9.3.2001)

«Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»


27 Ιουνίου 2007

Ν. 2836/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 168, 24.7.2000)

«Συμπλήρωση της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις»


27 Ιουνίου 2007

Ν. 2844/2000 (ΦΕΚ Α' 220, 12.10.2000)

«Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας»


27 Ιουνίου 2007

Ν. 2843/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 219, 12.10.2000)

«Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή των εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 2789/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 21, 11.2.2000)

«Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία 98/26/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 2778/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 295, 30.12.1999)

«Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 2533/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 228, 11.11.1997)

«Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 3632/1928 (17.7.1928 ημ. υπογραφής, 26.7.1928 τέθηκε σε ισχύ)

«Περί Χρηματιστηρίων Αξιών»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 876/ 1979 (Φ.Ε.Κ Α' 48, 12.3.1979)

«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς»


26 Ιουνίου 2007

Π.Δ. 152/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 213, 23.8.2005)

«Σύσταση Περιφερ. Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη» 


26 Ιουνίου 2007

Π.Δ. 25 /2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 26, 6.2.2003)

«Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 2396/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 73, 30.4.1996)

«Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 2324/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 146, 17.7.1995)

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 137, 24.08.1993)

 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»


26 Ιουνίου 2007

Ν. 1806/1988 (Φ.Ε.Κ. Α' 207, 20.9.1988)

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»