ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -> Τραπεζικό δίκαιο -> Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο


Accounting and auditing - 13 Οκτωβρίου 2016

Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων

Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση εκθέσεις σχετικά με:

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 13 Ιανουαρίου 2017.


Securitisation - 11 Ιουλίου 2016

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτική μεταχείριση των τιτλοποιήσεων

Τον Ιούλιο του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) προχώρησαν στην τροποποίηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις, υιοθετώντας ρυθμίσεις για την καθιέρωση μιας νέα κατηγορίας τιτλοποιήσεων, των “Simple, Transparent and Comparable” (STC) τιτλοποιήσεων. Η εν λόγω κατηγορία τιτλοποιήσεων ικανοποιεί σειρά κριτηρίων που την καθιστά πιο ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές μειώνοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τις τιτλοποιήσεις.

Στις 11 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την εποπτική μεταχείριση των STC τιτλοποιήσεων βάσει και των τριών προσεγγίσεων υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για τιτλοποιήσεις:

1.      Internal Ratings-Based Approach (SEC-IRBA),

2.      External Ratings-Based Approach (SEC-ERBA), και

3.      Standardised Approach (SEC-SA).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Own funds - 21 Απριλίου 2016

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο από την Επιτροπή της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων

Στις 21 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την εποπτική μεταχείριση του κινδύνου επιτοκίων από στοιχεία του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB). Με την έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναθεωρούνται οι αρχές του 2004 (Principles for the management and supervision of interest rate risk) και καθιερώνονται οι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για τη μέτρηση, διαχείριση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου επιτοκίων.

Επισημαίνεται ότι στο κείμενο διαβούλευσης (Ιούνιος 2015), η Επιτροπή της Βασιλείας εξέταζε το ενδεχόμενο καθιέρωσης της υποχρέωσης των τραπεζών να τηρούν κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του κινδύνου επιτοκίων στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι. Ωστόσο, η Επιτροπή της Βασιλείας έκρινε ότι λόγω της φύσης του κινδύνου επιτοκίων είναι προτιμότερο να παραμείνει απαίτηση του Πυλώνα ΙΙ.

Οι τράπεζες οφείλουν να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις για τον κίνδυνο επιτοκίων από το 2018.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Pillar III- Disclosures - 15 Απριλίου 2016

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα

Στις 15 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα (‘non-performing’) ανοίγματα και τα ρυθμισμένα (‘forborne’) ανοίγματα. Οι προτεινόμενοι ορισμοί αφορούν την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227 της Επιτροπής (EBA definitions on non-performing and forborne exposures).

Σο πεδίο εφαρμογής του κειμένου διαβούλευσης περιλαμβάνονται δάνεια, πιστώσεις, χρεωστικοί τίτλοι και άλλα οφειλόμενα ποσά (π.χ. αμοιβές) που περιλαμβάνονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και εκτός ισολογισμού στοιχεία (π.χ. loan commitments, financial guarantees).

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης


Own funds - 6 Απριλίου 2016

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον συντελεστή μόχλευσης

Στις 6 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για τον συντελεστή μόχλευσης, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

 • την μέτρηση των ανοιγμάτων σε παράγωγα,
 • την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων, και
 • τους συντελεστές πιστωτικής μετατροπής των εκτός ισολογισμού στοιχείων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εξετάζεται το ενδεχόμενο υιοθέτησης υψηλότερου (από 3%) συντελεστή μόχλευσης για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες.

Το κείμενο διαβούλευσης δεν προτείνει αλλαγές σε ό,τι αφορά τον αριθμητή (capital measure) του συντελεστή μόχλευσης που θα είναι τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital). Επισημαίνεται ότι οι οριστικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή μόχλευσης θα υιοθετηθούν εντός του 2016 και η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουλίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης


Pillar III- Disclosures - 14 Μαρτίου 2016

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

Στις 14 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ. Το κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει νέα υποδείγματα που θα κληθούν τα πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν, καθώς και τροποποιήσεις σε ορισμένα υφιστάμενα υποδείγματα. Για κάθε υπόδειγμα προβλέπεται διαφορετική συχνότητα δημοσιοποίησης (σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση).

Επίσης, με το κείμενο διαβούλευσης συγκεντρώνονται σε μια ενοποιημένη έκθεση όλα τα υποδείγματα που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή της Βασιλείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 10 Ιουνίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης


Accounting and auditing - 18 Δεκεμβρίου 2015

Κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με το νέο πλαίσιο λογιστικού χειρισμού των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσουν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τον λογιστικό χειρισμό των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο (‘expected credit losses’). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν έντεκα (11) αρχές με αποδέκτες:

 • τις τράπεζες σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζουν ως προς τον σχηματισμό προβλέψεων, και
 • τις εποπτικές αρχές αναφορικά με την αξιολόγηση των προαναφερθεισών πρακτικών των τραπεζών.

Κατευθυντήριες γραμμές


Credit risk - 10 Δεκεμβρίου 2015

Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τυποποιημένη προσέγγιση αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Στις αρχές του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία είχε θέσει σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης. Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε δεύτερο κείμενο διαβούλευσης.

Κείμενο διαβούλευσης


Resolution - 9 Νοεμβρίου 2015

Υιοθέτηση από το FSB των τελικών ρυθμίσεων για το TLAC

Στις 9 Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για την απαίτηση για το Total Loss Absorbing Capacity (‘TLAC’), η οποία αφορά μόνο τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (‘G-SIBs’). Με την εν λόγω απαίτηση επιδιώκεται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ζημιές μέσω του μετοχικού τους κεφαλαίου και της μετατροπής σε κοινές μετοχές υποχρεώσεών τους που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με το TLAC, τα ίδια κεφάλαια και οι επιλέξιμες υποχρεώσεις των εν λόγω τραπεζών πρέπει να υπερβαίνουν:

 • από το 2019, το υψηλότερο από το 16% του σταθμισμένου ενεργητικού ή το 6% του συνολικού ενεργητικού, και
 • από το 2022, το υψηλότερο από το 18% του σταθμισμένου ενεργητικού ή το 6,75% του συνολικού ενεργητικού.

Έκθεση FSB


Resolution - 3 Νοεμβρίου 2015

Αρχές του FSB για την αποτελεσματική εφαρμογή διασυνοριακών δράσεων εξυγίανσης

Στις 3 Νοεμβρίου 2015, το FSB δημοσίευσε κείμενο αρχών σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι εθνικές νομοθεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η διασυνοριακή αναγνώριση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξυγίανσης. Ο στόχος ο οποίος επιδιώκεται με την καθιέρωση των εν λόγω αρχών είναι η απρόσκοπτη κατά το δυνατόν διενέργεια των ενεργειών εξυγίανσης σε όλες τις περιπτώσεις και, ιδίως, όταν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις ή οι συμβάσεις ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους ή διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

Κείμενο FSB


Securitisation - 23 Ιουλίου 2015

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας και της IOSCO σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο για την ανάκαμψη της αγοράς τιτλοποιήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των τιτλοποιήσεων, η Επιτροπή της Βασιλείας εκπόνησε σε συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς ('IOSCO'), έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2015. Με την συγκεκριμένη έκθεση καθιερώνονται δεκατέσσερα (14) κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι τιτλοποιήσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί η απλότητα, η διαφάνεια και η δυνατότητα σύγκρισής τους.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας και της IOSCO 


Resolution - 16 Ιουλίου 2015

Κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβληματικών τραπεζών

Στις 16 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον έγκαιρο εντοπισμό των προβληματικών τραπεζών ('weak banks'), δηλαδή των τραπεζών που είναι πιθανό να καταστούν σύντομα μη βιώσιμες, και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη στα οποία εξετάζονται:

 • οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που θα οδηγήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό εκ μέρους των εποπτικών αρχών μιας προβληματικής τράπεζας, και
 • οι μηχανισμοί και τα εργαλεία με τα οποία οι αρχές εξυγίανσης θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της τράπεζας αυτής, καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό μίας προβληματικής τράπεζας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση λήψης των αναγκαίων μέτρων τόσο από τη διοίκηση της τράπεζας όσο και από την εποπτική αρχή οδηγεί σε διόγκωση του προβλήματος.

Κατευθυντήριες γραμμές


Corporate governance and remuneration - 8 Ιουλίου 2015

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών

Στις 8 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπλήρωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Οι κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, αφορούν, μεταξύ άλλων: 

 • τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») των τραπεζών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη του, 
 • τη σύσταση επιτροπών για τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  
 • την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου, 
 • τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων, 
 • την πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης, 
 • την πολιτική αμοιβών, και
 • την πολιτική δημοσιοποίησης σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση πληροφοριών.

Κατευθυντήριες γραμμές


Market risks - 1 Ιουλίου 2015

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης (CVA)

Την 1η Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης ('Credit Valuation Adjustment'), με την οποία προτείνονται δύο προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της:

 • FRTV-CVA framework: η συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία είναι προσαρμόσμένη στο νέο πλαίσιο για τους κινδύνους αγοράς, αφορά τις τράπεζες που έχουν αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χρήσης της. Η εν λόγω προσέγγιση αποτελείται από την τυποποιήμένη προσέγγιση ('SA-CVA) και την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων ('IMA-CVA'). 
 • Basic CVA framework: αφορά τις τράπεζες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης FRTV-CVA.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε την 1η Οκτωβρίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης


Pillar III- Disclosures - 22 Ιουνίου 2015

Υιοθέτηση από την Επιτροπή της Βασιλείας υποδειγμάτων για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τα υποδείγματα βάσει των οποίων οι τράπεζες θα δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’). Οι τράπεζες οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Own funds - 8 Ιουνίου 2015

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων από ανοίγματα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο

Στις 8 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον κίνδυνο επιτοκίων που απορρέει από ανοίγματα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (‘IRRBB’).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης προτείνονται δύο επιλογές για την εποπτική μεταχείριση του κινδύνου επιτοκίων:

 • είτε η συμπερίληψή του στους κινδύνους του Πυλώνα Ι για τους οποίους οι τράπεζες οφείλουν να εκπληρώνουν συγκεκριμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις,
 • είτε η διατήρηση της εποπτικής του μεταχείρισης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ με την καθιέρωση, όμως, ενισχυμένων απαιτήσεων, τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης


Pillar III- Disclosures - 28 Ιανουαρίου 2015

Υιοθέτηση νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

Στις 28 Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε νέους κανόνες αναφορικά με την υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ πληροφορίες για την κεφαλαιακή επάρκεια. Ενώ το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε ετήσια βάση, με τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται η υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν πληροφορίες σε διαφορετική συχνότητα (σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση) ανάλογα με τη θεματική.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Credit risk - 22 Δεκεμβρίου 2014

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2014 έκθεση αναφορικά με την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου (‘capital floor’) τις τράπεζες που χρησιμοποιούν τις εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης


Credit risk - 22 Δεκεμβρίου 2014

Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.

Τα βασικά σημεία της εν λόγω έκθεσης είναι τα εξής: 

 • Ανοίγματα έναντι τραπεζών: οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα έναντι τραπεζών προτείνεται να μην υπολογίζονται βάσει της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης ή του συντελεστή κινδύνου του κράτους στο οποίο εδρεύουν, αλλά βάσει του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 30% έως 300%. 
 • Ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων:  οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προτείνεται να μην υπολογίζονται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων, αλλά βάσει των εσόδων και της μόχλευσής τους. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 60% έως 300%. 
 • Ανοίγματα λιανικής: προτείνεται η αυστηροποίηση των κριτηρίων για την στάθμιση ενός ανοίγματος με συντελεστή 75% και η δημιουργία νέας κατηγορίας για τα ανοίγματα που δεν θα πληρούν τα νέα κριτήρια. 
 • Ανοίγματα εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας: προτείνεται η κατάργηση του υφιστάμενου συντελεστή κινδύνου 35%. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 25% έως 100% και θα υπολογίζονται βάσει δύο παραμέτρων: Loan-to-Value ratio και Debt- Service-Coverage ratio. 

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης


Market risks - 19 Δεκεμβρίου 2014

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς. Η υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων αναμένεται στο τέλος του 2015.

Κείμενο διαβούλευσης


Securitisation - 11 Δεκεμβρίου 2014

Υιοθέτηση νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις

Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε στις 11 Δεκεμβρίου 2014 το νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για ανοίγματα έναντι τιτλοποιήσεων. Με το νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του προηγούμενου πλαισίου, η αύξηση της «ευαισθησίας» έναντι του κινδύνου και η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες. 

Οι ρυθμίσεις του νέου πλαισίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2018

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Liquidity (LCR-NSFR) - 9 Δεκεμβρίου 2014

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στις 31 Οκτωβρίου 2014 στην υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’), τον οποίο οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες οφείλουν να τηρούν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας των τραπεζών προς το επενδυτικό κοινό, στις 9 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να δημοσιοποιούν οι τράπεζες από το 2018 για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης.

Κείμενο διαβούλευσης

 


Deposit guarantee schemes - 20 Νοεμβρίου 2014

Βασικές αρχές για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων

Στις 20 Νοεμβρίου 2014, η Διεθνής Ένωση Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (IADI) δημοσίευσε αναθεωρημένη έκθεση αναφορικά με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων με τις εν λόγω αρχές. Τα κράτη καλούνται να προσαρμόσουν τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στις βασικές αρχές που περιγράφονται στην έκθεση. Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με: 

 • τη διακυβέρνηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, 
 • την υποχρεωτική συμμετοχή στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων όλων των τραπεζών, 
 • το επίπεδο κάλυψης των καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει μεγάλο μέρος των καταθέσεων, αλλά όχι το σύνολό τους, 
 • τη χρηματοδότηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, η οποία πρέπει να βασίζεται στην εκ των προτέρων καταβολή εισφορών από τις τράπεζες,  
 • την αποζημίωση των καταθετών, η οποία πρέπει να γίνεται εντός επτά (7) ημερών,  
 • το ρόλο των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στην εξυγίανση των τραπεζών. 

Έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων


Resolution - 10 Νοεμβρίου 2014

Βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της καθιέρωσης της υποχρέωσης τήρησης του δείκτη TLAC

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί τα τελευταία έτη προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξυγίανση (‘resolution’) των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών, το FSB έθεσε σε διαβούλευση στις 10 Νοεμβρίου 2014 έκθεση αναφορικά με την καθιέρωση μιας νέας εποπτικής απαίτησης, του TLAC. Με την καθιέρωση του TLAC εκτιμάται ότι καθίσταται εφικτή η εξυγίανση συστημικά σημαντικών τραπεζικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα κράτη: 

 • αφενός μεν μέσω της απομείωσης (‘write-down’) ή μετατροπής σε κοινές μετοχές των επιλέξιμων υποχρεώσεών (‘eligible liabilities’) τους, και 
 • αφετέρου μέσω της υποχρέωσης τήρησης TLAC όχι μόνο στη μητρική επιχείρηση, αλλά και σε σημαντικές θυγατρικές του ομίλου. 

Σύμφωνα με την πρόταση του FSB, οι παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες θα έχουν την υποχρέωση να εκπληρώνουν από το 2019, εκτός από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και την απαίτηση ΤLAC, το ύψος της οποίας θα είναι: 

 • από 16% έως 20% του σταθμισμένου ενεργητικού, και  
 • τουλάχιστον 6% επί του συνολικού ενεργητικού.  

Κείμενο διαβούλευσης


Liquidity (LCR-NSFR) - 31 Οκτωβρίου 2014

Υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στις 31 Οκτωβρίου 2014 στην υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’), τον οποίο οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες οφείλουν να τηρούν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέσω της καθιέρωσης, μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009, της υποχρέωσης τήρησης τόσο του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης όσο και του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας επιδιώκεται ο περιορισμός της εξάρτησης των τραπεζών από τη διατραπεζική αγορά.

Συγκεκριμένα, στο κλάσμα του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, ο αριθμητής συνίσταται στη «διαθέσιμη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης», ο παρανομαστής στην «απαιτούμενη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης», και το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 100%.  Για τον υπολογισμό του συντελεστή λαμβάνονται υπόψη:

 • τα κεφαλαιακά μέσα και οι υποχρεώσεις, τα οποία ανάλογα με τη εναπομένουσα χρονική διάρκεια και τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε κατηγορίες σε καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί ένας συντελεστής (‘Available Stable Funding factor’), και 
 • τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε κατηγορίες σε καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί ένας συντελεστής (‘Required Stable Funding factor’).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Corporate governance and remuneration - 10 Οκτωβρίου 2014

Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών

Στις 10 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη συμπλήρωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, αφορούν, μεταξύ άλλων: 

 • τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») των τραπεζών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη του, 
 • τη σύσταση επιτροπών για τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  
 • την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου, 
 • τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων, 
 • την πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης, 
 • την πολιτική αμοιβών, και
 • την πολιτική δημοσιοποίησης σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση πληροφοριών.

Κείμενο διαβούλευσης


Operational risk - 6 Οκτωβρίου 2014

Αναθεώρηση των βασικών αρχών της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου από τις τράπεζες ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τις δραστηριότητες και την έκθεσή τους σε κίνδυνο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Operational risk - 6 Οκτωβρίου 2014

Αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου όσον αφορά τις λιγότερο εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού του, δηλαδή την προσέγγιση του βασικού δείκτη και την τυποποιημένη προσέγγιση, περιλαμβανομένης της εναλλακτικής τυποποιημένης προσέγγισης.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Resolution - 29 Σεπτεμβρίου 2014

Διασυνοριακή αναγνώριση των μέτρων εξυγίανσης

Στiw 29 Σεπτεμβρίου 2014, το FSB έθεσε σε διαβούλευση κείμενο στο οποίο παραθέτει προτάσεις  και κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών για να διασφαλίζεται η διασυνοριακή αναγνώριση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξυγίανσης. Στόχος είναι η απρόσκοπτη διενέργεια των ενεργειών εξυγίανσης σε όλες τις περιπτώσεις και, ιδίως, όταν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις ή οι συμβάσεις ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους ή διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

Κείμενο διαβούλευσης


26 Ιουνίου 2014

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τα σώματα εποπτών

Στις 26 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε κατεθυντήριες γραμμές με τις οποίες αναθεωρούνται οι ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν τον Οκτώβριο του 2010 για τα «σώματα εποπτών» (‘supervisory colleges’). Με τις κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργίας των σωμάτων εποπτών μέσω της υιοθέτησης αλλαγών στους ακόλουθους τομείς:

 • Στόχοι των σωμάτων εποπτών: ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη διάρκεια της συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας (‘ongoing basis’) των τραπεζικών ομίλων.
 • Διάρθρωση των σωμάτων εποπτών: ενίσχυση της αποτελεσματικής επίβλεψης των διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζικών ομίλων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη δομή, την πολυπλοκότητά τους, καθώς και τη σημασία τους για τα κράτη μέλη υποδοχής.
 • Ανταλλαγή πληροφοριών: οι εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στα σώματα εποπτών καλούνται να συνάψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών,
 • Συνεργασία με τις τράπεζες: υιοθέτηση διαδικασιών για τη βελτίωση της συνεργασίας των εποπτικών αρχών με τις τράπεζες, ιδίως ως προς την αποστολή πληροφοριών και τη λήψη γνωστοποιήσεων.
 • Προετοιμασία για τη διαχείριση κρίσεων: τα σώματα εποπτών οφείλουν να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων, τα οποία θα ορίζουν τα καθήκοντα και τις προτεραιότητες των εποπτικών αρχών των κρατών καταγωγής και υποδοχής, καθώς και άλλων αρχών (π.χ. κεντρικές τράπεζες, και Υπουργεία Οικονομικών) κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Κατευθυντήριες γραμμές


Own funds - 15 Απριλίου 2014

Υιοθέτηση νέων εποπτικών απαιτήσεων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα

Στις 15 Απριλίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για τη μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων μίας τράπεζας σε έναν αντισυμβαλλόμενο ή σε μία ομάδα συνδεδεμένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (‘Tier 1 capital’) της τράπεζας.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ το 2016 η Επιτροπή της Βασιλείας αναμένεται να εξετάσει την υιοθέτηση ορίου ανοιγμάτων των τραπεζών έναντι επιλέξιμου κεντρικού αντισυμβαλλόμενου.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Own funds - 10 Απριλίου 2014

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανοίγματα των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους

Στις 10 Απριλίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων από τα ανοίγματα των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, διατηρεί πολλές από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο και καθιερώνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

 • νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ανοίγματα των τραπεζών σε επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους,
 • ανώτατο όριο για τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από ανοίγματα των τραπεζών σε επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (δεν επιτρέπεται οι εν λόγω κεφαλαιακές απαιτήσεις να υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα σε μη επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους), και
 • εξειδίκευση της εποπτικής μεταχείρισης των “multi-level client structures”.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Credit risk - 31 Μαρτίου 2014

Υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Στις 31 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου για εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα, παράγωγα που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο (‘exchange-traded derivatives’) και πράξεις με μακρά περίοδο διακανονισμού (‘long settlement transactions’) βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης. Η νέα τυποποιημένη προσέγγιση αντικαθιστά τη μέθοδο τρέχοντος ανοίγματος (‘Current Exposure Method’) και την ισχύουσα τυποποιημένη προσέγγιση. Η θέση σε ισχύ της νέας τυποποιημένης προσέγγισης από την 1η Ιανουαρίου 2017 συνεπάγεται και την παύση ισχύος της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων (‘Internal Model Method’).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Accounting and auditing - 31 Μαρτίου 2014

Ρυθμίσεις για τους εξωτερικούς ελέγχους τραπεζών

Στις 31 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τη διενέργεια στις τράπεζες εξωτερικών ελέγχων (‘external audits’). Στην έκθεση ορίζονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν τους εξωτερικούς ελέγχους, καθώς και τη λειτουργία της επιτροπής ελέγχου των τραπεζών. Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται στις εποπτικές αρχές, προσδιορίζονται οι πολιτικές βάσει των οποίων: 

 • η επιτροπή ελέγχου μίας τράπεζας μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου που πραγματοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές, 
 • οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν να εκπληρώνουν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά τους, 
 • διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών με την εποπτική αρχή, και 
 • καθίσταται εφικτή η βελτίωση της επικοινωνίας των εποπτικών αρχών και των επιτροπών ελέγχου, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα του ελέγχου που πραγματοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές. 

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Liquidity (LCR-NSFR) - 12 Ιανουαρίου 2014

Καθιέρωση της διευκόλυνσης παροχής ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την καθιέρωση ενός εργαλείου που μπορούν να χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας. Πρόκειται για την ««περιορισμένη διευκόλυνση δεσμευμένης ρευστότητας» (‘Restricted-use Committed Liquidity Facility’) με την οποία οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν μέρος της ρευστότητας που αντλούν από την κεντρική τράπεζα προκειμένου να αυξήσουν τα υψηλής ποιότητας στοιχεία του ενεργητικού που οφείλουν να έχουν στο πλαίσιο του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Pillar III- Disclosures - 12 Ιανουαρίου 2014

Απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με την οποία καθιερώνονται κανόνες σχετικά με τη δημοσιοποίηση εκ μέρους των τραπεζών στοιχείων για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας (‘Liquidity Coverage Ratio’). Με τη συγκεκριμένη έκθεση καθορίζονται:

 • ένα ενιαίο υπόδειγμα, σύμφωνα με το οποίο οι τράπεζες οφείλουν να δημοσιοποιούν τα δεδομένα σχετικά με τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, καθώς και
 • πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θέση ρευστότητας των τραπεζών.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Pillar III- Disclosures - 12 Ιανουαρίου 2014

Υποβολή αναφορών στις εποπτικές αρχές και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τον συντελεστή μόχλευσης

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή μόχλευσης που οφείλουν να εφαρμόζουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της υποβολής αναφορών στις εποπτικές αρχές (‘supervisory reporting’) και της δημοσιοποίησης πληροφοριών (‘disclosure’) (Πυλώνας ΙΙΙ). Με την εν λόγω έκθεση εξειδικεύονται οι αρχικές προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για τον συντελεστή μόχλευσης που περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ» και καθορίζεται το υπόδειγμα με τα στοιχεία για τον συντελεστή μόχλευσης που οφείλουν να δημοσιοποιούν οι τράπεζες.

Η Επιτροπή της Βασιλείας βάσει των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι τράπεζες σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αναμένεται να υιοθετήσει το 2017 τους τελικούς κανόνες για το περιεχόμενο και το ύψος του συντελεστή μόχλευσης, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2018 (Πυλώνας Ι). Μέχρι τότε ενδέχεται να τροποποιηθεί το ύψος του συντελεστή, καθώς και τα στοιχεία που αποτελούν τον αριθμητή ή τον παρονομαστή του συντελεστή.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Own funds - 13 Δεκεμβρίου 2013

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις επενδύσεις τραπεζών στο κεφάλαιο επενδυτικών σχημάτων

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση για την αναθεώρηση του πλαισίου εποπτικής μεταχείρισης των επενδύσεων των τραπεζών στο κεφάλαιο επενδυτικών σχημάτων (‘funds’). Στην έκθεση περιλαμβάνονται κανόνες με τους οποίους επιδιώκεται η αντιμετώπιση ορισμένων ανεπαρκειών του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, όπως το γεγονός ότι κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις επενδύσεις σε επενδυτικά σχήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η μόχλευσή τους. Το αναθεωρημένο πλαίσιο αντανακλά περισσότερο τους κινδύνους που απορρέουν από τις υποκείμενες επενδύσεις του επενδυτικού σχήματος και τη μόχλευσή του, ενώ αναμένεται να συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ των τραπεζών και του σκιώδους τραπεζικού συστήματος.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Own funds - 3 Ιουλίου 2013

Παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες: αναθεωρημένη μεθοδολογία αξιολόγησης και επιβολή υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων

Στις 3 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε αναθεωρημένη έκθεση σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης και την επιβολή αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων στις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες. Η δικαιολογητική βάση της ρυθμιστικής παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών εξωτερικοτήτων (‘negative externalities’) που παράγονται από τις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιδιώκεται:

 • αφενός μεν η μείωση της πιθανότητας κατάρρευσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ζημιές, ενώ συνεχίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα (‘going-concern loss absorbency’), και
 • αφετέρου η αντιμετώπιση του προβλήματος του ηθικού κινδύνου (‘moral hazard’) που συνίσταται στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων από τις διοικήσεις των τραπεζών αν γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν προβλήματα θα διασωθούν με κρατικά κεφάλαια.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Liquidity (LCR-NSFR) - 11 Απριλίου 2013

Εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας

Στις 11 Απριλίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για τον καθορισμό των εργαλείων παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Credit risk - 9 Ιανουαρίου 2013

Βασικές αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για τη συγκέντρωση κινδύνων

Στις 9 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τα ανοίγματά τους έναντι των ίδιων αντισυμβαλλόμενων.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Liquidity (LCR-NSFR) - 7 Ιανουαρίου 2013

Υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 7 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, ο οποίος είναι μία νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη διατραπεζική αγοράς. Το ύψος του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας που οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες θα ανέλθει από το 60% το 2015 σταδιακά στο 100% το 2019.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


11 Οκτωβρίου 2012

Βασικές αρχές για την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας

Στις 14 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπής της Βασιλείας προχώρησε στην υιοθέτηση βασικών αρχών ('core principles') αναφορικά με την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας στις τράπεζες. Με τις εν λόγω αρχές παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να ασκούν οι εποπτικές αρχές τα καθήκοντά τους προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των τραπεζών.

Βασικές αρχές


Own funds - 11 Οκτωβρίου 2012

Πλαίσιο προσδιορισμού των εγχωρίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων

Στις 11 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τελική έκθεση με την οποία καθορίζεται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ιδρυμάτων που είναι συστημικά σημαντικά σε εθνικό επίπεδο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Accounting and auditing - 28 Ιουνίου 2012

Αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών

Στις 28 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση με την οποία παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές προς τις εποπτικές αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Own funds - 1 Ιουνίου 2011

Βασιλεία ΙΙΙ - Νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Η σημαντικότερη αντίδραση της Επιτροπής της Βασιλείας στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 υπήρξε η υιοθέτηση του νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Με τις ρυθμίσεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» αυστηροποιήθηκαν οι απαιτήσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την ποιότητα και την ποσότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Market risks - 18 Ιουνίου 2010

Τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού των κινδύνων αγοράς

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τις ανεπάρκειες που υφίσταντο στο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες έναντι των κινδύνων αγοράς. Στις 18 Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση από την Επιτροπή της Βασιλείας του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Own funds - 13 Ιουλίου 2009

Υιοθέτηση τροποποιήσεων της "Βασιλείας ΙΙ"

Στις 13 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στην υιοθέτηση αλλαγών επί του ρυθμιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, γνωστού ως "Βασιλεία ΙΙ". Οι αλλαγές αφορούσαν και τους τρεις (3) Πυλώνες της "Βασιλείας ΙΙ". Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι, αυξήθηκαν οι συντελεστές κινδύνου για τα ανοίγματα των τραπεζών έναντι των τιτλοποιήσεων. Επίσης, ενισχύθηκαν οι εποπτικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον Πυλώνα ΙΙ (διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης) και τον Πυλώνα ΙΙΙ (δημοσιοποίηση πληροφοριών).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας


Own funds - 4 Ιουνίου 2006

Βασιλεία ΙΙ – Διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Με τη Βασιλεία ΙΙ τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών με την υιοθέτηση της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων (‘IRB approach’) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου και την καθιέρωση της απαίτησης τήρησης κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, με τη «Βασιλεία ΙΙ» καθιερώθηκε η διαδικασία εποπτικής εξέτασης σε ατομική βάση (Πυλώνας ΙΙ) και η υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν πληροφορίες εποπτικού χαρακτήρα (Πυλώνας ΙΙΙ).

Βασιλεία ΙΙ