ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -> Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
-> Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο

5 Φεβρουαρίου 2007

Οι Διεθνείς Συμβάσεις της Βιέννης, του Στρασβούργου και των Ηνωμένων Εθνών

Με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1988 για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, γνωστή ως «Σύμβαση της Βιέννης», αναγνωρίζεται ότι η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί διεθνή εγκληματική δραστηριότητα και καθιερώνονται κανόνες ενδυνάμωσης και αύξησης των νομικών μέσων διεθνούς συνεργασίας σε ποινικά θέματα για την καταστολή αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 11η Νοεμβρίου 1990, και έχει κυρωθεί από 170 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα...

(Συνέχεια)


3 Φεβρουαρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1781/2006
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006
περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών
(L 345/8.12.2006, σ. 1 επ.)

Τον Δεκέμβριο του 2006 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Reg_1781_2006el.pdf
Αρχείο PDF: 85 Kb

2 Φεβρουαρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006
για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του «πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου»
και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας
σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση (L 214/4.8.2006, σ. 29επ.)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο VI (άρθρα 40 και 41) της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ προβλέπεται η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέτρων για την εξειδίκευση ορισμένων διατάξεών της...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Commission Directive 2006_70.pdf
Αρχείο PDF: 79 Kb

1 Φεβρουαρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(L 309/25.11.2005, σ. 15επ.)

Με την τρίτη, στην συγκεκριμένη θεματική, Οδηγία επιδιώκεται η προσαρμογή του κοινοτικού δικαίου με τις 40 αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), οι οποίες εκδόθηκαν το 2003, καθώς και με ορισμένες απο τις εννέα Ειδικές Συστάσεις της FATF για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Οδηγία 2005/60/ΕΚ αντικαθιστά πλήρως και καταργεί την Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2001.Οι διατάξεις της Οδηγίας θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 15η Δεκεμβρίου 2007, το αργότερο...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Directive_2005_60.pdf
Αρχείο PDF: 426 Kb

31 Ιανουαρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2001/97/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2001
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(L 344/28.12.2001, σ. 76επ.)

Με την εν λόγω Οδηγία, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 1991/308/ΕΟΚ, προκειμένου να προσαρμοστεί το κοινοτικό δίκαιο με τις 40 αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task ForceFATF), οι οποίες εκδόθηκαν το 1996. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3424/2005...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Directive 2001_97.pdf
Αρχείο PDF: 126 Kb

30 Ιανουαρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 91/308/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991
για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (L166/28.06.1991 σ. 0077επ.)

Στις 28 Ιουνίου 1991 υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, η οποία ενσωμάτωσε στο κοινοτικό δίκαιο τις 40 Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task ForceFATF), σε σχέση με την εν λόγω θεματική, και οι οποίες εκδόθηκαν το 1990. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 2331/1995.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0308:EL:HTML