ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -> Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
-> Εθνικό επίπεδο

9 Μαρτίου 2010

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας
καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων»

Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 196) η απόφαση αριθμ. 3015/30/6-δ του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β΄− 536) στα ακόλουθα σημεία...

(Συνέχεια)


11 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ.
290/12/11.11.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τον «Καθορισμό του πλαισίου
επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της
Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008»

Στις 10 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ. 290/12/11.11.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τον «Καθορισμό του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008» (ΦΕΚ Β, 2434, 10.12.2009)...

(Συνέχεια)


17 Αυγούστου 2009

Απόφαση της ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 285/6/9.7.2009
Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των
παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 3691/2008

Στις 10 Αυγούστου 2009 δημοσιεύτηκε η ΕΤΠΘ αριθμ. 285/6/9.7.2009 στην οποία περιλαμβάνεται ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 3691/2008. Η εν λόγω απόφαση αντικαθιστά και καταργεί τον Πίνακα ΙΙΙ της παλιότερης απόφασης ΕΤΠΘ αριθμ. 231/4/13.10.2008, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την έκδοση της ΕΤΠΘ αριθμ. 281/5/17.3.2009.


31 Ιουλίου 2009

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 37342/B.1907 της 23ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη
σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τον Ιούλιο του 2009, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1554/28.7.2009) η Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166)...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία

10 Απριλίου 2009

Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 281/5/17.3.2009
“Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”
(ΦΕΚ Β΄ 650, 9.4.2009, σελ. 8153 επ.)

Το πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (πρακτική, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "money laundering" και στην ελληνική ως "ξέπλυμα χρήματος") και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθορίζεται πλέον, απο τον Απρίλιο του 2009, στην ομώνυμη απόφαση 281/5/17.3.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος....

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία

30 Μαρτίου 2009

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3015/30/6/23.3.2009
“Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων”
(ΦΕΚ Β΄ 536, 23.3.2009, σελ. 6689 επ.)

Επισυναπτόμενα Αρχεία

26 Σεπτεμβρίου 2008

Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008, ψηφίστηκε στο πλαίσιο της ΛΔ΄ συνεδρίασης του τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων το σχέδιο νόμου σχετικά με την «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών».

Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου:

http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ValidNomosxedio/611/R-EREV-PAP.pdf

 


3 Σεπτεμβρίου 2008

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3691
«σχετικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008, σελ. 3129 επ.)

Με το νόμο 3691/2008, ενισχύεται και βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173), όπως ισχύουν.  


20 Ιουνίου 2007

Τροποποίηση του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,
με το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργανωτικής δομής
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με την υπ. αριθμ. 242/6/4.5.2007 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε το Παράρτημα 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006[1] στα ακόλουθα σημεία:

(α) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1.3. του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων των πελατών δύναται να πραγματοποιείται και από άλλες, πλην των ανωτέρω, αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, για τις οποίες το εποπτευόμενο ίδρυμα (Ε,Ι.) μπορεί να τεκμηρίωσε: ότι τα τηρούμενα σε αυτές στοιχεία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο από τον πελάτη...


[1] Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006, ΦΕΚ Β 1626.

(Συνέχεια)


5 Μαρτίου 2007


Απόφαση 23/404/22.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
(ΦΕΚ Β΄ 1803, 11.12.2006, σελ. 24433 επ.)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση 23/404/22.11.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας...

(Συνέχεια)


1 Μαρτίου 2007

Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 231/4/13.10.2006
«Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων».
(ΦΕΚ Β΄ 1626, 3.11.2006, σελ. 22304 επ.)

Το πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (πρακτική, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "money laundering" και στην ελληνική ως "ξέπλυμα χρήματος") και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθορίζεται πλέον, απο το Νοέμβριο του 2006, στην ομώνυμη απόφαση 231/4/13.10.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία συμπληρώνει, ως Παράρτημα 4, την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων...

(Συνέχεια)


31 Ιανουαρίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3424
«Tροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995
και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό
τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις».
(ΦΕΚ Α΄ 305/13.12.2005, σελ. 5633 επ.)

Με το νόμο 3424/2005, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο νόμος 2331/1995 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις, προκειμένου να ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2001/97/ΕΚ...

(Συνέχεια)


26 Ιανουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2331
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 173, 1995)

Με το νόμο 2331/1995 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. Ο εν λόγω νόμος, στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύει σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί με μεταγενέστερες τροποποιήσεις...

(Συνέχεια)