Νέο

Κοινές Αρχές σχετικά με τη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών [Αρχείο PDF: 411k]
Οδηγός μεταφοράς τραπεζικών λογαριασμών [Αρχείο PDF: 488k]
Κατάλογος πιστωτικών ιδρυμάτων μελών της EET
που έχουν προσχωρήσει στις κοινές αρχές για τη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

[Αρχείο PDF: 77k]

Ο κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας αποτελεί προϊόν διατραπεζικής συνεργασίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και με τη θέσπισή του επιδιώκεται ο καθορισμός προτύπων καλής τραπεζικής πρακτικής. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ειλικρίνειας κατά τις συναλλαγές και η εδραίωση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών και συναλλασσομένων. Ο κώδικας τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο 1997 και διατίθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας [Αρχείο PDF: 114k]
Παράρτημα 1: Διατάξεις σχετικά με τις Τραπεζικές Χρεώσεις για τη Μετατροπή σε Ευρώ
[Αρχείο PDF: 370k]