Ετήσια Έκθεση
2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωσύστημα
[Αρχείο PDF: 7.824 Κb]
Number of Monetary Financial Institutions (MFIs)
on 1st January 2014
Ιανουάριος 2014
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 123 Κb]
Finacial Stability Review
Νοέμβριος 2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 3.974 Κb]
Banking Structure Report
Νοέμβριος 2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωσύστημα
[Αρχείο PDF: 1.391 Κb]
BIS Quarterly Review
Ιούνιος 2013
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
[Αρχείο PDF: 625 Κb]
Finacial Stability Review
Μαϊος 2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 6.775 Κb]
Ετήσια Έκθεση
2012
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωσύστημα
[Αρχείο PDF: 8.774 Κb]
Finacial Stability Review
Ιούνιος 2012
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 9.722 Κb]
European Banking Sector
Facts and Figures 2012
Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 5.362 Κb]
The new EBF Banking Sector Statistics Database 2011
Eυρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
Financial Stability Review
Δεκέμβριος 2011
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 7.139 Κb]
European Banking Sector - Facts and Figures 2011/2012
Eυρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
[Αρχείο PDF: 2.277 Κb]
Structural indicators for the EU Banking Sector
Δεκέμβριος 2011
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 24 Κb]
The EBF Banking Sector Statistics Database 2010
Eυρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
Structural indicators for the EU Banking Sector
Ιανουάριος 2010
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 167 Κb]
Financial Stability Review
Δεκέμβριος 2009
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 3.862 Κb]
Financial Stability Review - The Euro Area Banking Sector
Ιούνιος 2008
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 364 Κb]
EU banking structures
Οκτώβριος 2007
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 1.087 Κb]
EU banking structures
Οκτώβριος 2008
Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 1.114 Κb]
EU banking sector stability
Νοέμβριος 2006
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 922 Κb]
EU banking structures
Οκτώβριος 2006
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Αρχείο PDF: 1.132 Κb]
General statistics on the european banking sector
Δεκέμβριος 2006
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
[Αρχείο XLS: 101 Κb]
General statistics on the european banking sector
Δεκέμβριος 2005
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
[Αρχείο PDF: 70 Κb]