Συστήματα πληρωμών

Τα συστήματα πληρωμών στις μέρες μας, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, αντιμετωπίζουν μεγάλες και σύνθετες προκλήσεις. Το κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει αλλάζει, οι τεχνολογικές υποδομές που τα υποστηρίζουν εξελίσσονται, ο σκοπός τους επεκτείνεται και οι απαιτήσεις της πελατείας των τραπεζών πρέπει να ικανοποιούνται.

13 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση (ΕΕ) 2016/2164 της ΕΚΤ «σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2017»

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση (ΕΕ) 2016/2164 της ΕΚΤ «σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2017».

Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης, στην περίπτωση της Ελλάδας:

  • τα κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία ανέρχονται σε 106,3 εκατ. ευρώ,

  • τα συλλεκτικά κέρματα ανέρχονται σε 600 χιλιάδες ευρώ, και

  • η ποσότητα των κερμάτων που αναμένεται να εκδοθεί ανέρχεται σε 106,9 εκατ. ευρώ.

Η ως άνω Απόφαση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0073.01.ELL&toc=OJ:L:2016:333:TOC


12 Δεκεμβρίου 2016

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBA’) έθεσε σε διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνεται:

  • στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) αφενός για την ταξινόμηση των μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή συμβάντων ασφαλείας (“major operational or security incidents”), και αφετέρου για το περιεχόμενο, τη μορφή και τις διαδικασίες γνωστοποίησης τέτοιων συμβάντων, και

  • στις αρμόδιες εθνικές αρχές αφενός για τα κριτήρια αξιολόγησης των κοινοποιηθέντων λειτουργικών συμβάντων ή συμβάντων ασφαλείας, και αφετέρου για τις λεπτομέρειες από τις σχετικές εκθέσεις που πρέπει να διαμοιράζονται με άλλες εγχώριες αρχές.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017. Αφού αξιολογήσει τα ληφθέντα σχόλια κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης και λάβει υπόψη τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που καταρτίζει ο Οργανισμός της Ε.Ε. για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών (“European Union Agency for Network and Information Security”, ‘ENISA’), η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-guidelines-on-the-reporting-of-operational-or-security-incidents-under-the-psd2


7 Δεκεμβρίου 2016

Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD 2)

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Η ως άνω απόφαση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7773%CE%97-%CE%A4%CE%A8%CE%98


2 Δεκεμβρίου 2016

Δημοσίευση του SEPA Instant Credit Transfer Rulebook

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) η πρώτη έκδοση του “Instant Credit Transfer Rulebook” το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 21 Νοεμβρίου 2017.

Μέσω του Instant Credit Transfer Scheme θα καταστεί δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών έως του ποσού των 15.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα στις 34 χώρες που απαρτίζουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA.

Η προσχώρηση στο Instant Credit Transfer Scheme από τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) θα είναι δυνατή από τον Ιανουάριο 2017 και θα είναι προαιρετική.

Το δελτίο τύπου του EPC και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/the-sepa-instant-credit-transfer-scheme-rulebook-is-published/


2 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ‘ERPB’)

Στις 28 Νοεμβρίου 2016, το ERPB εξέδωσε Ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της 6ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του.

Το κείμενο της εν λόγω Ανακοίνωσης, η ημερήσια διάταξη, καθώς και όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης των συναντήσεων του ERPB είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/euro/html/index.en.html


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13   επόμενη >>