Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

26 Σεπτεμβρίου 2016

Οδηγός του SRB σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων εξυγίανσης

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε Οδηγό με τον οποίο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης σχεδίων εξυγίανσης, καθώς και το περιεχόμενο αυτών. Συγκεκριμένα, με τον Οδηγό εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • η δομή και το περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης,
  • οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλει κάθε ίδρυμα στο SRB προκειμένου το τελευταίο να καταρτίσει το σχέδιο εξυγίανσης,
  • η σύνδεση των σχεδίων ανάκαμψης με τα σχέδια εξυγίανσης, και
  • τα στοιχεία από το σχέδιο εξυγίανσης, τα οποία γνωστοποιούνται από το SRB στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα, και η δυνατότητα του τελευταίου να διατυπώσει παρατηρήσεις επί του σχεδίου εξυγίανσης.

Ανακοίνωση του SRB


26 Σεπτεμβρίου 2016

ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής αναφορικά με τα αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 258, σελ. 1-7), ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τα ακόλουθα θέματα:

  • τον καθορισμό ελάχιστου συνόλου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, και
  • τις περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να επιβάλλεται η απαίτηση αυτή.

Η έναρξη ισχύος του ως άνω Κανονισμού έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της ΕΕ.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712

 


9 Σεπτεμβρίου 2016

ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής για τον υπολογισμό του MREL

Με το άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4335/2015, καθιερώθηκε μια νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (΅Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities', εφεξής 'MREL'). Με τη συγκεκριμένη εποπτική απαίτηση επιδιωκέται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχόμενων ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους, χωρίς να απαιτείται η ανακεφαλαιοποίησή τους με κρατικά κεφάλαια και με προσφυγή στους πόρους του ταμείου εξυγίανσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρχές εξυγίανσης κατά τον προσδιορισμό του ύψους του MREL που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής


5 Σεπτεμβρίου 2016

Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης

Στις 18 Αυγούστου 2016, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι ακόλουθες πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αναφορικά με την εκπόνηση σχεδίων ανάκαμψης:

  1. Πράξη 98/18.7.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης – εύρος των σεναρίων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», και
  2. Πράξη 99/18.7.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων».

Η ΠΕΕ 98/18.7.2016 εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τα σενάρια που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης. Η ΠΕΕ 99/18.7.2016 εφαρμόζεται μόνο στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες προσδιορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης.

Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ

 


5 Σεπτεμβρίου 2016

ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμοί της Επιτροπής στο πλαίσιο της BRRD αναφορικά με την αποτίμηση παραγώγων και τα σχέδια αναδιοργάνωσης επιχείρησης

Στις 23 Αυγούστου 2016, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 228, σελ. 1-6 και σελ. 7-15), οι ακόλουθες πράξεις:

  • ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1400 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα ελάχιστα στοιχεία ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης επιχείρησης και το ελάχιστο περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου, και
  • ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1401 της Επιτροπής  της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου σε σχέση με την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις μεθόδους και τις αρχές αποτίμησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα.

Η έναρξη ισχύος αμφότερων των ως άνω πράξεων έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της ΕΕ.


  1 - 2 - 3 - 4   επόμενη >>