Προστασία καταναλωτή

3 Οκτωβρίου 2016

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ αναφορικά με τις πολιτικές αποδοχών στο πλαίσιο της πώλησης και της προώθησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την πώληση και προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εισάγουν ρυθμίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών αποδοχών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και να αποφεύγονται περιπτώσεις τυχόν καταχρηστικής προώθησης προϊόντων οι οποίες, μακροπρόθεσμα, αποβαίνουν σε βάρος τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και του ιδίου του ιδρύματος.

Οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες απευθύνονται πρωτίστως οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και τα υπόχρεα ιδρύματα καλούνται να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών έως τις 18 Ιανουαρίου 2018.

 

Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services 


26 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε εφαρμογή των άρθρων 3(4), 4(6) και 5(4) της Payment Accounts Directive

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση τα ακόλουθα σχέδια:

 • σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζει την τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης για τις πλέον κοινές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 3(4) της PAD,
 • σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφοριών περί τελών και το κοινό του σύμβολο, σύμφωνα με το άρθρο 4(6) της PAD, και
 • σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και του κοινού συμβόλου της, σύμφωνα με το άρθρο 5(4) της PAD.

Η εν λόγω διαβούλευση λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2016.

Έγγραφο διαβούλευσης

 

 


19 Ιουλίου 2016

Γνώμη της ΕΚΤ επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία

Στις 28 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τη γνώμη της επί του σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης που αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία στο ελληνικό δίκαιο. Η σχετική γνωμοδοτική αρμοδιότητα της ΕΚΤ αφορά αποκλειστικά τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου που μπορούν να επηρεάσουν τον ρόλο και τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) ως κεντρικής τράπεζας, εθνικής εποπτικής αρχής και μέλους του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28ης Ιουνίου 2016 «σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία» (CON/2016/34)


11 Ιουλίου 2016

Ζητήματα συμβάσεων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες αναφοράς

Στις 29 Ιουνίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (EE L 171 της 29.6.2016, σελ. 1-65).

Με τα άρθρα 57 και 58 του Κανονισμού προβλέπονται τροποποιήσεις των Οδηγιών για την καταναλωτική και στεγαστική πίστη αναφορικά με την παροχή πληροφοριών πριν τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι πιστωτικοί φορείς θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούν, τους διαχειριστές τους και τις δυνητικές επιπτώσεις αυτών στους καταναλωτές.

 

 


4 Ιουλίου 2016

EBA Consumer Trends Report 2016

Στις 21 Ιουνίου 2016 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σε σχέση με τα επίκαιρα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Consumer Trends Report 2016). Η παρούσα έκθεση αξιολογεί τα βήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και ανακοινώνει τους τομείς στους οποίους θα στραφεί προσεχώς το ρυθμιστικό ενδιαφέρον των αρμόδιων ευρωπαϊκών φορέων, μεταξύ των οποίων και της  ΕΒΑ.

Tα επιμέρους «προϊόντα» στα οποία εστιάζει η έκθεση είναι η ενυπόθηκη και η καταναλωτική πίστη, οι καταθέσεις και οι λογαριασμοί πληρωμών, οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και οι υπηρεσίες πληρωμών. Tα θέματα προστασίας καταναλωτή τα οποία αναγνωρίζει η ΕΒΑ ως σημαντικού ενδιαφέροντος για το έτος 2017 είναι τα ακόλουθα:

 • το φαινόμενο της υπερχρέωσης των καταναλωτών,
 • η επιβολή τελών και χρεώσεων εκ μέρους των τραπεζών κατά την παροχή των ως άνω τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών,
 • οι πρακτικές πωλήσεων και προώθησης τραπεζικών προϊόντων,
 • τα δάνεια σε ξένο νόμισμα,
 • η καινοτομία κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών,
 • η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από εναλλακτικούς φορείς,
 • τα εικονικά νομίσματα, και
 • η καινοτομία στην χρήση των δεδομένων καταναλωτών από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

 

EBA Consumer Trends Report 2016

 

 


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6   επόμενη >>