θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

5 Απριλίου 2016

Δημοσίευση κατΆ εξουσιοδότηση πράξεων για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κάτωθι κατΆ εξουσιοδότηση πράξεις:

 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/523 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για τη γνωστοποίηση και τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ
 • ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δημόσιων φορέων και κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, τις ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς, τα όρια δημοσιοποίησης, την αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις των καθυστερήσεων, την άδεια για τη διενέργεια συναλλαγών κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων και τα είδη των κοινοποιήσιμων συναλλαγών διευθυντικών στελεχών (το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ)
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/378 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ)
 • Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω Κανονισμού (το κείμενο της Οδηγίας είναι διαθέσιμο εδώ)

 Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Κανονισμός και οι κατΆ εξουσιοδότηση πράξεις που τον συμπληρώνουν εφαρμόζονται από τις 3 Ιουλίου 2016.


31 Μαρτίου 2016

Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους ΟΣΕΚΑ για τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

Στις 31 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (opengov) το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους ΟΣΕΚΑ για τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο διατάξεις σχετικά με:

 • τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών των ΑΕΔΑΚ,
 • τις λειτουργίες του θεματοφύλακα αλλά την ανάθεση των λειτουργιών του,
 • τον προσδιορισμό ενδεικτικών περιπτώσεων παραβάσεων,
 • τις κυρώσεις,
 • τη δημοσίευση αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικής κυρώσεως ή μέτρου για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου,
 • τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ενθάρρυνσης καταγγελιών όσον αφορά σε ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου.

 

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει την 15η Απριλίου 2016.

Το σχέδιο νόμου είναι διαθέσιμο εδώ


24 Μαρτίου 2016

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων

Στις 24 Μαρτίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων (EE L 78/24.3.2016) με τον οποίο καθορίζονται τα εξής:

 • τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη γραπτή σύμβαση για τον διορισμό του θεματοφύλακα,
 • τους όρους άσκησης των λειτουργιών του θεματοφύλακα στους οποίους περιλαμβάνονται:
  • το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που εντάσσονται στο πεδίο των καθηκόντων θεματοφυλακής του θεματοφύλακα,
  • οι προϋποθέσεις υπό τους οποίες ο θεματοφύλακας μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής χρηματοπι­στωτικών μέσων καταχωρισμένων σε κεντρικό αποθετήριο,
  • οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο θεματοφύλακας φυλάσσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδόθηκαν σε ονομαστική μορφή και καταχωρίστηκαν στον εκδότη ή σε φορέα τήρησης μητρώου,
 • τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας του θεματοφύλακα και την υποχρέωση διαχωρισμού,
 • τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα υπό θεματοφυλακή χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να θεωρούνται απολεσθέντα,
 • την έννοια των εξωτερικών γεγονότων που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, οι συνέπειες του οποίων θα ήταν αναπόφευκτες παρΆ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου, και τέλος
 • τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης ανεξαρτησίας.

Το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ
1 Φεβρουαρίου 2016

Συμμόρφωση με τη διαδικασία διακανονισμού που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR)

Την 1η Φεβρουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών εξέδωσε σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης (άρθρο 6) και αντιμετώπισης (άρθρο 7) της διαδικασίας διακανονισμού στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Κανονισμού, η ESMA οφείλει να καταρτίσει, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (εφεξής ΕΣΚΤ), σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να εξειδικεύσει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που διευκολύνουν τον διακανονισμό κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, καθώς και τις λεπτομέρειες των μέτρων για την παρότρυνση και την παροχή κινήτρων για τον έγκαιρο διακανονισμό των συναλλαγών από τους συμμετέχοντες σε αυτό. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6, «οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν αδειοδοτηθεί δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ λαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, διευθετήσεις μεταξύ της επιχείρησης επενδύσεων και των επαγγελματιών πελατών της, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση γνωστοποίηση της διάθεσης αξιών σε συναλλαγή, η επιβεβαίωση της διάθεσης αυτής και η επιβεβαίωση της αποδοχής ή της απόρριψης των όρων εγκαίρως πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 7 του Κανονισμού, η ESMA καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθοριστούν τα κατωτέρω:

α) οι λεπτομέρειες του συστήματος παρακολούθησης των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού και των αναφορών για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού,
β) οι διαδικασίες είσπραξης και αναδιανομής των χρηματικών ποινών, όπως και κάθε άλλου πιθανού εσόδου που προκύπτει από τις ποινές αυτές,
γ) οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της κατάλληλης διαδικασίας αγοράς κάλυψης «buy-in», περιλαμβανομένων των κατάλληλων χρονικών πλαισίων για την παράδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου μετά τη διαδικασία αγοράς κάλυψης (τα χρονικά αυτά πλαίσια προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη το είδος του τίτλου και τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων),
δ) οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να επιμηκυνθεί η περίοδος παράτασης, ανάλογα με το είδος του τίτλου και τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια εκτίμησης της ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 σημείο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014,
ε) το είδος των πράξεων και τα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στην παρ. 4 στοιχείο β) που καθιστούν την αγορά κάλυψης αναποτελεσματική,
στ) η μεθοδολογία υπολογισμού της χρηματικής αποζημίωσης,  
ζ) οι συνθήκες υπό τις οποίες θεωρείται ότι ο συμμετέχων κατΆ επανάληψη και συστηματικά δεν παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα, και
η) οι βασικές πληροφορίες για τον διακανονισμό.

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω προτείνεται από την ESMA να είναι 24 μήνες μετά τη δημοσίευση του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το σχέδιο των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων είναι διαθέσιμο εδώ


28 Ιανουαρίου 2016

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Στις 28 Ιανουαρίου 2016, η ESMA εξέδωσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR). Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 11, η ESMA οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε βολιδοσκόπηση της αγοράς, όσον αφορά:

α) τους παράγοντες τους οποίους τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν τους αποκαλύπτεται πληροφορία στο πλαίσιο μιας βολιδοσκόπησης της αγοράς, ώστε να κρίνουν κατά πόσο η εν λόγω πληροφορία συνιστά προνομιακή πληροφορία,
β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα, εάν τους έχει αποκαλυφθεί προνομιακή πληροφορία, για να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού, και
γ) τα αρχεία που πρέπει να τηρούν τα εν λόγω πρόσωπα, για να καταδείξουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού.
Επιπροσθέτως, στην παρ. 4, του άρθρου 17 του Κανονισμού, προβλέπεται η παροχή δυνατότητας σε εκδότη ή σε συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, υπΆ ευθύνη του, να αναβάλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, εφόσον:

 • η άμεση δημοσιοποίηση ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντά του,
 • η αναβολή της δημοσιοποίησης δεν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, και
 • ο εκδότης ή ο συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11: «Μια βολιδοσκόπηση της αγοράς περιλαμβάνει τη διαβίβαση πληροφοριών, πριν από την ανακοίνωση μιας συναλλαγής, με σκοπό την εκτίμηση του ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών για πιθανή συναλλαγή και των συνθηκών που σχετίζονται με αυτήν, όπως το ενδεχόμενο μέγεθος ή η τιμολόγησή της, σε έναν ή περισσότερους δυνητικούς επενδυτές από: α) εκδότη, β) δευτερογενώς προσφέροντα χρηματοπιστωτικό μέσο, σε ποσότητα ή αξία με την οποία η συναλλαγή καθίσταται διακριτή από τη συνήθη συναλλακτική δραστηριότητα και περιλαμβάνει μέθοδο πώλησης η οποία βασίζεται στην εκ των προτέρων εκτίμηση του ενδεχόμενου ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών, γ) συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, ή δ) οιονδήποτε τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό προσώπου που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ)».

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 17, η ESMA οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την κατάρτιση ενός μη εξαντλητικού, ενδεικτικού καταλόγου των νόμιμων συμφερόντων εκδότη και καταστάσεων στις οποίες τυχόν αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών είναι πιθανό να παραπλανήσει το κοινό.

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή σχολίων είναι η 31η Μαρτίου 2016.

Το κείμενο των κατευθυντηρίων γραμμών είναι διαθέσιμο εδώ
 
 

 


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6   επόμενη >>