Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "combating terrorist financing").

11 Ιανουαρίου 2017

Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετικές προτάσεις προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ικανότητας του ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι νομοθετικές προτάσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να συμπληρώσουν και ενισχύσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στους τομείς:

  • της ποινικοποίησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

  • της παράνομης διακίνησης μετρητών, και

  • της δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι νομοθετικές προτάσεις και το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_el.htm


11 Νοεμβρίου 2016

Συμβιβαστικό κείμενο της Σλοβακικής Προεδρίας επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 28 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. το συμβιβαστικό κείμενο της Σλοβακικής Προεδρίας επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Το εν λόγω κείμενο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13872-2016-INIT/en/pdf


31 Οκτωβρίου 2016

Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής (“correspondent banking services”)

Στις 21 Οκτωβρίου 2016, η Ολομέλεια της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (“Financial Action Task Force”, ‘FATF’) υιοθέτησε Οδηγό για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιχειρείται η διευθέτηση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η υιοθέτηση πολιτικών απομείωσης κινδύνων (“de-risking”) των διεθνών ανταποκριτριών τραπεζών, μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου εφαρμογής των προτύπων της FATF στις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

Το κείμενο του ως άνω Οδηγού είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/correspondent-banking-services.html


17 Οκτωβρίου 2016

Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 12 Οκτωβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Οι τεχνικές της παρατηρήσεις εστιάζονται:

  • στην μεταχείριση των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων (“virtual currency exchange platforms”) και των παρόχων υπηρεσιών πορτοφολιών θεματοφυλακής διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση σε εικονικά νομίσματα (“custodian wallet providers”),

  • στον ορισμό που δίνεται στα εικονικά νομίσματα, και

  • στην λειτουργία των εθνικών συστημάτων μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών (“central registers of bank and payment accounts”).

Το κείμενο της ως άνω Γνώμης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_49_f_sign.pdf


14 Οκτωβρίου 2016

Άτυπη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις κατευθυντήριες γραμμές του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών»

Στις 12 Οκτωβρίου 2016, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) πραγματοποίησαν στα γραφεία της EBA άτυπη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς του ιδιωτικού τομέα με θέμα το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών που θα πρέπει να εκδώσουν έως τις 26 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών».

Το άρθρο 25 του ως άνω Κανονισμού απαιτεί από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για τον εντοπισμό και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση που διαπιστώσουν έλλειψη των απαιτούμενων στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα συνδράμουν, επίσης, τις αρμόδιες αρχές στην αξιολόγηση της επάρκειας των σχετικών διαδικασιών που έχουν σε ισχύ οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών.


  1 - 2 - 3   επόμενη >>