θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

17 Ιανουαρίου 2017

Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

Στις 16 Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους».

Σύμφωνα με την εν λόγω Πράξη, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΤτΕ στοιχεία μεγάλων οφειλετών, εφόσον το συνολικό ποσό της οφειλής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός (1) εκ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα υποδείγματα πρέπει να υποβάλλονται σε ατομική και ενοποιημένη βάση ανά τρίμηνο εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη αυτού.

Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ


13 Ιανουαρίου 2017

Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ

Στις 13 Ιανουαρίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε την τριμηνιαία έκθεση (EBA Risk Dashboard) σχετικά με την κατάσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος βάσει ορισμένων δεικτών που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα, την κερδοφορία και την ποιότητα του ενεργητικού, οι οποίοι αντανακλούν τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο. Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2016 για 156 ιδρύματα.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι τα εξής:

  • o δείκτης CET1 αυξήθηκε σε 14,1% (Q3/2016) από 13,6% (Q2/2016),
  • ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio) υποχώρησε στο 5,4% (Q3/2016) από 5,5% (Q2/2016),
  • ο συντελεστής κάλυψης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθε σε 44,3% (Q3/2016) από 43,8% (Q2/2016), και
  • το Return on Equity (RoE) μειώθηκε σε 5,4% (Q3/2016) από 5,7% (Q2/2016).

Έκθεση της ΕΒΑ


9 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το ύψος του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει σε τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer) για την Ελλάδα, στις 27 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 107/19.12.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζεται το ύψος του εν λόγω αποθέματος για το πρώτο τρίμηνο του 2017 στο 0%.

 

ΠΕΕ 107/19.12.2016


22 Δεκεμβρίου 2016

Διαβούλευση της ΕΒΑ για την εποπτεία σημαντικών υποκαταστημάτων

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εποπτεία των σημαντικών υποκαταστημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 51 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος θεωρείται σημαντικό, εφόσον πληροί ορισμένα κριτήρια, μεταξύ άλλων όταν το μερίδιο αγοράς του υποκαταστήματος ως προς τις καταθέσεις στο κράτος υποδοχής υπερβαίνει το 2%.

Οι υπό διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύουν το πλαίσιο συνεργασίας της αρχής ενοποιημένης εποπτείας και των εποπτικών αρχών του κράτους-μέλους καταγωγής και υποδοχής σε ό,τι αφορά τα «πιο σημαντικά» από τα σημαντικά υποκαταστήματα (significant-plus branches). Ένα σημαντικό υποκατάστημα θεωρείται “significant-plus” εφόσον είναι:

  • σημαντικό για το ίδρυμα ή για τον τραπεζικό όμιλο,
  • επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, ή
  • είναι σημαντικό για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του κράτους-μέλους υποδοχής.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 20 Μαρτίου 2017.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών


16 Δεκεμβρίου 2016

Εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2017

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποιεί τις εποπτικές προτεραιότητες για το 2017. Συγκεκριμένα, οι τρεις (3) εποπτικές προτεραιότητες για το 2017 αφορούν την αξιολόγηση:

1.      των επιχειρηματικών μοντέλων και της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων,

2.      του πιστωτικού κινδύνου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τη συγκέντρωση ανοιγμάτων, και

3.      της διαχείρισης κινδύνων.

Ανακοίνωση της ΕΚΤ


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16   επόμενη >>