Εκπροσώπηση της ΕΕΤ σε υπουργεία και άλλους φορείς του εσωτερικού
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών
Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΧΑΕ)
Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ Α.Ε.)
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. α του ν. 3299/2004
(Υπουργείο Οικονομικών)
Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. β του ν. 3299/2004
(Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
Τριτοβάθμιο Διατραπεζικό Συμβούλιο (Πειθαρχικό)
(Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
(Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ για θέματα εντασσομένων ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζών (ΕΤΑΤ)
Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)
(Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
Επενδυτικό Συμβούλιο ΤΕΠΙΧ
Επενδυτικό Συμβούλιο JEREMIE
Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή ολοκληρωμένου δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας στη χώρα
(Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειάς & Κλιματικής Αλλαγής)
Συμβουλευτική Επιτροπή Οργανισμού Εnterprise Greece
Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
(Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας)
Τριμελής Επιτροπή του άρθρου Β-2 στ’ της από 30.7.1997 ΣΣΕ ΟΤΟΕ/Τραπεζών
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα