Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα


Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω στον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ελπίζω και εύχομαι να βρείτε εδώ τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν είτε η περιήγησή σας οφείλεται σε επαγγελματικούς / ακαδημαϊκούς λόγους είτε θέλετε απλώς να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας.

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος
Γενικός Γραμματέας ΕΕΤΕπισήμανση
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό των μελών της ή του κοινού. Δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Η συμβολή των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ
στην ελληνική οικονομία

Η ΕΕΤ αριθμεί σήμερα 16 τράπεζες-μέλη, 7 τακτικά και 9 συνδεδεμένα, με:

περισσότερους από 43.000 άμεσα απασχολούμενους τραπεζοϋπαλλήλους προσωπικό σήμερα
2.450 τραπεζικά καταστήματα
5.250 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
δραστηριοποίηση σε 13 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού μέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων, με περισσότερα από 2.200 τραπεζικά καταστήματα και σχεδόν 35.000 απασχολούμενο προσωπικό.