Επιτροπή Αναδόχων
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις που σχετίζονται με τις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές κεφαλαίου και παρεμβαίνει συμβουλευτικά στις σχετικές ρυθμιστικές διαδικασίες της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ε.Χ.Α.Ε.

Επιτροπή Ασφάλειας Τραπεζών
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται όλα τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση των ληστειών και άλλων παραβιάσεων του φυσικού δικτύου των τραπεζών.

Επικοινωνιακή Επιτροπή
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα επικοινωνίας της ΕΕΤ στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα καθώς και τις από κοινού επικοινωνιακές δράσεις της ΕΕΤ και των τραπεζών-μελών της.

Επιτροπή Εργασιακών και Κοινωνικών Θεμάτων


Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Επιτροπή για θέματα Καταναλωτή
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά ιδίως την παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, καθώς επίσης και το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών. Σε συνέχεια της πρόσφατα εκδοθείσας Πράσινης βίβλου για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει και θέτει προς διαβούλευση τις μελλοντικές ενέργειές της στον εν λόγω τομέα και της πρόσφατα επιτευχθείσας πολιτικής συμφωνίας για την πρόταση Οδηγίας αναφορικά με την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές, τα θέματα που αναμένεται κυρίως να απασχολήσουν την Επιτροπή για θέματα καταναλωτή εντός του 2007 είναι η λήψη πρόσθετων μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την προστασία καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η πρόταση Οδηγίας για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές, με την οποία θα αντικατασταθεί το ισχύον πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη.

Νομική Επιτροπή

Στη Νομική Επιτροπή μετέχουν δικηγόροι-εκπρόσωποι των νομικών υπηρεσιών των Τραπεζών-μελών της ΕΕΤ.

Η κατά τα παραπάνω εκπροσώπηση εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εντάσσονται τα προς συζήτηση κάθε φορά θέματα.

Η Νομική Επιτροπή συγκαλείται από το Νομικό Σύμβουλο της ΕΕΤ, ο οποίος συντονίζει τις εργασίες της.

Αντικείμενο της Νομικής Επιτροπής είναι:
 
Η παρακολούθηση των εγχώριων και ενωσιακών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο του χρηματοπιστωτικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και του γενικότερου θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των τραπεζών και τις τραπεζικές συναλλαγές, όπως το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών, η προστασία των καταναλωτών, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και το δίκαιο της αφερεγγυότητας.
 
Η διατύπωση απόψεων κατά τη διαμόρφωση του ως άνω θεσμικού πλαισίου και η υποβολή προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του στο ενωσιακό πλαίσιο και την εξέλιξη των συναλλαγών.
 
Η διαμόρφωση απόψεων επί των αντίστοιχων εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο και παρεμβάσεων στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.


Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Απάτης στα Μέσα και Συστήματα Πληρωμών

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στα μέσα και τα συστήματα πληρωμών πλην μετρητών.

Συντονίζει τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, της Tράπεζας της Ελλάδος και άλλους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος.


Επιτροπή Καρτών

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με τις κάρτες πληρωμών (πιστωτικές και χρεωστικές).

Η διατραπεζική επιτροπή καρτών της ΕΕΤ δεν εξετάζει ζητήματα καταπολέμησης της απάτης με κάρτες, τα οποία επεξεργάζεται ειδική διατραπεζική επιτροπή της ΕΕΤ.


Επιτροπή Τραπεζικών Εργασιών
Η επιτροπή τραπεζικών εργασιών της ΕΕΤ παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν την τραπεζική λειτουργία και πρακτική καθώς και την ομαδοποίηση, συγκεκριμενοποίηση και επίλυση προβλημάτων θεσμικού, κανονιστικού αλλά και κυρίως τεχνικού χαρακτήρα. Για την υλοποίηση του αντικειμένου της η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση και συστήνει ad hoc ομάδες εργασίας, στις οποίες συχνά μετέχουν και εκπρόσωποι άλλων θεσμοθετημένων οργάνων και υπηρεσιών.

Φορολογική Επιτροπή

Στην Φορολογική Επιτροπή μετέχουν στελέχη από τις Διευθύνσεις Φορολογίας των Τραπεζών-μελών ή και νομικοί με ειδικές γνώσεις στο Φορολογικό Δίκαιο.

Η Φορολογική Επιτροπή συγκαλείται από το Νομικό σύμβουλο της ΕΕΤ, ο οποίος συντονίζει τις εργασίες της.

Αντικείμενο της Φορολογικής Επιτροπής είναι:
 
Η παρακολούθηση των εγχώριων και ενωσιακών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο του φορολογικού δικαίου και της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων στην πράξη.
 
Η διατύπωση απόψεων κατά την διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και η υποβολή προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του στο ενωσιακό πλαίσιο.
 
Η διαμόρφωση απόψεων επί των αντίστοιχων εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο και παρεμβάσεων στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.


Επιτροπή Διευθυντών Εσωτερικής Επιθεώρησης
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο και την εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με τα μέσα και συστήματα πληρωμών για τη διενέργεια και τη διάδοση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των τραπεζών σχετικά με αυτή.
Παράλληλα με τις ηλεκτρονικές πληρωμές (e-payments) παρακολουθεί και τις εξελίξεις σε επίπεδο πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου (mοbile payments)

Επιτροπή Κίνησης Κεφαλαίων
Παρακολουθεί τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τα εργαλεία και συστήματα πληρωμών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων. Στο πλαίσιο των εργασιών της επιτυγχάνεται η διαρκής συνεργασία με την εταιρεία ΔΙΑΣ Α.Ε.

Επιτροπή Μετρητών
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με τα μετρητά και συντονίζει τις σχετικές διαβουλεύσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Επεξεργάζεται θέματα που αφορούν:

(α) τις διατραπεζικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
(β) τις κανονιστικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση του κλάδου,
(γ) την ανάπτυξη της εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες,
(δ) τις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις κρατικές υπηρεσίες και αρχές που είναι αρμόδιες για την επαγγελματική εκπαίδευση,
(ε) την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, καθώς και γενικότερα θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Επιτροπή Θεματοφυλακής
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις που σχετίζονται με την παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα υπηρεσιών θεματοφυλακής και άλλων συναφών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους. Τα δύο μείζονος σημασίας ζητήματα που πρόκειται να απασχολήσουν την εν λόγω επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2007 είναι το καθεστώς της εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί κινητών αξιών και η άρση των σχετικών εμποδίων με γνώμονα την ενοποίηση των διαδικασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η υλοποίηση του Τarget2 Securities σχετικά με την προοπτική δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας του Ευρωσυστήματος για το διακανονισμό των πράξεων επί χρεογράφων σε χρήμα κεντρικής τράπεζας (T2S Project).

Επιτροπή Θεμάτων Εξαγωγικών Πιστώσεων

Επιτροπή Υλοποίησης δράσεων ΜΜΕ των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
Παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εισηγείται την επίλυση των θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση των δράσεων και ενεργειών διάθεσης των κοινοτικών κονδυλίων μέσω των τραπεζών.

Επιτροπή παρακολούθησης θεμάτων TARGET2
Μετά την ολοκλήρωση, τον Μάϊο του 2008, της μετάπτωσης από το σύστημα TARGET στο TARGET2 η αρμόδια Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν το υφιστάμενο σύστημα TARGET2 (π.χ. ημερολόγιο αργιών συστήματος, ετήσιες επικαιροποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας του κ.λπ) και ειδικότερα τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του TARGET Working Group της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Στο πλαίσιο της ΕΕΤ, η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και επεξεργασία των ρυθμιστικών εξελίξεων σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική παρέμβαση, εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, στο πλαίσιο των εργασιών της, εξετάζει θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ιδίως σε ό,τι αφορά θεσμικές εξελίξεις στους δύο πυλώνες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης:

τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (‘SSM’), και
τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (‘SRM’).

Στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συμμετέχουν οι επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών της ΕΕΤ και υπό την αιγίδα της λειτουργούν ομάδες εργασίας στις οποίες γίνεται επεξεργασία θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα.

Επιτροπή Διεθνών Δραστηριοτήτων

Συντονιστική Επιτροπή Πληρωμών
Παρακολουθεί, σε στρατηγικό επίπεδο, όλά τα θέματα που σχετίζονται με τα εργαλεία πληρωμών, τα συστήματα εξυπηρέτησής τους και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, συντονίζει τις αρμόδιες διατραπεζικές επιτροπές της ΕΕΤ και εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή την ανάληψη συγκεκριμένων διατραπεζικών δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού μας συστήματος.

Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις ρυθμιστικές εξελίξεις σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο με έμφαση ωστόσο στις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο που αφορούν άμεσα την λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης. Στόχος της εν λόγω επιτροπής είναι σε συνέχεια της παροχής από την Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ της απαραίτητης ενημέρωσης αναφορικά με τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού με γνώμονα την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την κανονιστική συμμόρφωση των τραπεζών μελών της ΕΕΤ.

Επιτροπή για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID)
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και των εκτελεστικών μέτρων αυτής, με γνώμονα την έγκαιρη προετοιμασία και την ομαλή μετάβαση των τραπεζών μελών της ΕΕΤ στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον. Η εν λόγω επιτροπή παρακολουθεί επίσης τα μέτρα που θεσπίζονται με τη μορφή συστάσεων και κατευθυντηρίων γραμμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) στο επίπεδο 3 σύμφωνα με τη διαδικασία Lamfalussy αναφορικά με την MiFID.

Επιτροπή για τη Διαφάνεια και την Κατάχρηση Αγοράς
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Παρακολουθεί και επεξεργάζεται επίσης τις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις αναφορικά με την κατάχρηση αγοράς, δηλαδή την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς.

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΕΤ
Διαμόρφωση θέσεων και Γνώμης των τραπεζών σε θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
Ανάλυση νομοθεσίας τραπεζικού ενδιαφέροντος που αφορά το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
Εκπροσώπηση των τραπεζών σε ομάδες εργασίας και εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης
 
Συνεργασία με την Πρωτοβουλία για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI)
Συνδρομή στη δράση της Ευρωπαϊκής και Περιφερειακής Ομάδας του UNEP FI, και του Interbalkan Forum of Banking Associations, ιδιαίτερα για την ευαισθητοποίηση των τραπεζών στις βαλκανικές χώρες
Ανάπτυξη συνεργειών με επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως με το World Business Council for Sustainable Development και τη Global Reporting Initiative
 
Διάχυση τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και συμβολή στην κατάρτιση τραπεζικών στελεχών, όπως για θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Παρακολούθηση εξελίξεων και ενημέρωση των τραπεζών όπως η συμμόρφωση στα ευρωπαϊκά και διεθνή περιβαλλοντικά standards
Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους φορείς
Διαμόρφωση ενημερωτικών κειμένων και επιμέλεια εκδόσεων, όπως χρηστικών εντύπων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυψης
Μελέτη τάσεων της αγοράς, όπως Microfinance, Ethical Banking, Fair Trade, Socially Responsible Investment

Επιτροπή για θέματα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Στο πλαίσιο της Επιτροπής παρακολουθούνται οι εγχώριες και ευρωπαϊκές εξελίξεις σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή υποστηρίζει με εισηγήσεις της τα καταστατικά όργανα της ΕΕΤ.
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα