Εκπροσώπηση της ΕΕΤ σε ενώσεις και φορείς του εξωτερικού
European Banking Federation (EBF)